กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-6
:: หมวด1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้อ 7-10
:: หมวด2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ข้อ 11-12
:: หมวด3 การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต ข้อ 13-15
:: หมวด4 การบริการข้อมูลข่าวสาร ข้อ 16-19
:: หมวด5 สถานที่ติดต่อและขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ข้อ 20
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
:: ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-20


เพื่อให้การบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงวาง ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานของ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความ และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ ตามที่เห็นสมควร
top

:: หมวด 1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อ 7 ให้มี "คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นประธานกรรมการผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ปลัดกระทรวงมอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุน ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผู้อำนวยการศูนย์มอบหมายหนึ่งคน และหัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมายหนึ่งคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) บริหารงานหรือกำกับดูแลการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สามารถจัดวางระบบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน
(2) พิจารณากำหนดประเภทข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เปิดเผยได้
(3) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
(4) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(5) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของราชการกับส่วนราชการและเอกชน
(6) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
(7) ดำเนินงานอื่นใดตามที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมาย
ข้อ 9 การประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุเอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
top

:: หมวด 2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 11 ให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดประเภทข้อมูลข่าวสาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการกฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ
ข้อ 12 ในการดำเนินงานตาม ข้อ 11 ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานในการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
top

:: หมวด 3 การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต
ข้อ 13 ให้ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือบุคคลที่ประสงค์จะเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทำหนังสือหรือยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและความจำเป็น ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำหรับกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน ผู้ขอข้อมูลข่าวสารอาจขอด้วยวาจาหรือทางโทรสารก็ได้ โดยให้แจ้งชื่อ ตำแหน่งและที่อยู่ของผู้ขอด้วย
การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ 14 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาลให้นำเสนอ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาอนุญาต และให้ข้าราชการผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปเป็นผู้รับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 15 ข้อมูลข่าวสารของราชการใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้นด้วย
top

:: หมวด 4 การบริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 16 ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อไว้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการสำหรับประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จำหน่ายหรือจ่ายแจกรวมทั้งจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
ข้อ 17 ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เว้นแต่เป็นเรื่องลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการหรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือผู้มีอำนาจอนุญาตตาม ข้อ 13 เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย
ข้อ 18 ข้อมูลข่าวสารที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวม และจัดให้มีไว้ตาม มาตรา 7 และ มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพร่ จำหน่ายหรือแจกจ่ายให้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
การเรียกค่าธรรมเนียมการเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียม การขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายได้จากการจำหน่ายข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง และรายได้จากค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
ข้อ 19 การให้บริการส่งข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยทางโทรสาร ให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยให้คำนึงถึงความสิ้นเปลืองเช่น จำนวนข้อมูลข่าวสาร ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่ง ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการกอง ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
top

:: หมวด 5 สถานที่ติดต่อและขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 20 ให้สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้ประสานกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ


:: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update