กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
:: ว่าด้วยเขตการเดินเรือของเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-10

เพื่อให้การกำหนดเขตการเดินเรือสำหรับเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตตาม กฎข้อบังคับ สำหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2528) เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีจึงออกระเบียบเพื่อกำหนดเขตการเดินเรือของเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยเขตการเดินเรือของเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยเขตการเดินเรือของเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2528 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 4 เรือกลเดินทะเลเฉพาะขนาดที่มีเขตต่ำกว่า 3 ตันกรอส ให้มีเขตการเดินเรือภายในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งตามที่เจ้าพนักงานตรวจเรือกำหนด โดยให้เดินห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 10 ไมล์
ข้อ 5 เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่มีขนาดตั้งแต่ 3 ตันกรอส แต่ต่ำกว่า 15 ตันกรอส ให้มีเขตการเดินเรือ ดังต่อไปนี้
5.1 ให้มีเขตการเดินเรือภายในจังหวัดที่เจ้าพนักงานตรวจเรือกำหนดและจังหวัดข้างเคียง โดยให้เดินเรือห้างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 15 ไมล์
5.2 เขตการเดินเรือต่อไปนี้ ให้ถือเท่ากับเขตการเดินเรือใน ข้อ 5.1
5.2.1 เขตการเดินเรือในเขตอ่าวไทย คือ ระหว่างปากน้ำเพชรบุรีกับปากน้ำบางปะกง
5.2.2 เขตการเดินเรือในเขตอ่าวพังงา คือ ระหว่างจังหวัดกระบี่ พังงา กับภูเก็ต
ข้อ 6 เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่มีขนาดตั้งแต่ 15 ตันกรอส แต่ต่ำกว่า 30 ตันกรอส ให้มีเขตการเดินเรือ ดังต่อไปนี้
6.1 ให้เดินเรือห่างจากฝั่งหรือเกาะได้ไม่เกิน 15 ไมล์
6.2 ให้มีเขตการเดินเรือเฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง ดังต่อไปนี้
เขต 1 ระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดตราด
เขต 2 ระหว่างจังหวัดชลบุรี กับกรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ กับจังหวัดเพชรบุรี
เขต 3 ระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขต 4 ระหว่างจังหวัดเพชรบุรี กับจังหวัดชุมพร
เขต 5 ระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขต 6 ระหว่างจังหวัดชุมพร กับจังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 7 ระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับจังหวัดสงขลา
เขต 8 ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กับจังหวัดปัตตานี
เขต 9 ระหว่างจังหวัดสงขลา กับจังหวัดนราธิวาส
เขต 10 ระหว่างจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กับจังหวัดกระบี่
เขต 11 ระหว่างจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ กับจังหวัดตรัง
เขต 12 ระหว่างจังหวัดกระบี่ ตรัง กับจังหวัดสตูล
ข้อ 7 เรื่อกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส แต่ต่ำกว่า 60 ตันกรอส ให้มีเขตการเดินเรือตาม ข้อ 6.2
ข้อ 8 เรื่อกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป ให้มีเขตการเดินเรือเฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง ดังต่อไปนี้
8.1 เขตการเดินเรือระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดตราดและระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดนราธิวาส
8.2 เขตการเดินเรือระหว่างจังหวัดระนอง กับจังหวัดสตูล
ข้อ 9 เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้เป็นเรือสำราญกีฬา ให้มีเขตการเดินเรือตามที่เจ้าพนักงานตรวจเรือจะพิจารณาความเหมาะสมตามลักษณะความทนทะเล และตามความจำเป็นในการใช้เรือเป็นรายๆ ไป
ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วันชัย ศารทูลทัต อธิบดี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update