กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
   

:: ระเบียบกรมการขนส่งทางอากาศ
:: ว่าด้วยการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเดินอากาศ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-18

โดยที่ มาตรา 44 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 บัญญัติให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ ต้องมีความรู้ความชำนาญตามที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน และกรมการขนส่งทางอากาศได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเดินอากาศ เพื่อออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่และเพิ่มศักย์ในใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ และเพิ่มศักย์ในใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการขนส่งทางอากาศจึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการขนส่งทางอากาศ ว่าด้วยการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเดินอากาศ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ คำสั่ง บันทึก หรือประกาศอื่นใดที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเดินอากาศ
"วัน" หมายความว่า วันทำการตามปกติของกรมการขนส่งทางอากาศ
ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเดินอากาศคณะหนึ่ง ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศผู้รับผิดชอบตามสายงานเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานสนามบินและการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ หัวหน้าส่วนตรวจสอบการปฏิบัติการบินและหัวหน้าส่วนสมควรเดินอากาศ สำนักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารการบินและจราจรทางอากาศ กองมาตรฐานสนามบินและการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ หัวหน้ากลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นกรรมการ และหัวหน้าส่วนทะเบียนและใบอนุญาต สำนักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศเป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 6 ในการทดสอบความรู้ด้านการเดินอากาศ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
6.1 ออกระเบียบ กฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือข้อปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับการทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
6.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบและคณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบความรู้ภาคทฤษฎี
6.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติเฉพาะด้าน
6.4 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี
6.5 กำหนดวิธีการจัดพิมพ์ การเก็บรักษา และการรับ-ส่ง ข้อสอบ กระดาษ คำตอบ เฉลยข้อสอบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบ รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการทดสอบภาคทฤษฎี
6.6 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุมสอบ ในการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีแต่ละครั้ง
6.7 วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการสอบ ตลอดจนพิจารณาลงโทษผู้ทุจริตในการสอบ
6.8 พิจารณาคำขอขยายระยะเวลาเข้ารับการทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติ
6.9 กำหนดหน่วยงานหรือสถาบันอบรมความรู้ภาคปฏิบัติ
6.10 ดูแลการสอบให้เป็นไปตามระเบียบนี้
6.11 ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการสอบตามที่เหมาะสมและจำเป็น
ข้อ 7 ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎียื่นคำขอตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางอากาศ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
7.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7.2 สำเนาใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ที่ถืออยู่ (ถ้ามี)
7.3 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
7.4 เอกสารหลักฐานอื่นตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร
ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(ก) 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) สำหรับการสอบวัดความรู้เพื่อใช้ในการขอออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ตำแหน่งนักบินพาณิชย์เอกและนักบินพาณิชย์ตรี
(ข) 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับการสอบวัดความรู้เพื่อใช้ในการขอออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ตำแหน่งอื่นๆ นอกจาก (ก)
(ค) 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) สำหรับการสอบวัดความรู้เพื่อใช้ในการขอเพิ่มศักย์ในใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่
ข้อ 8 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 7 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอออกบัตรประจำตัวสอบให้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎี
หากปรากฏว่า ผู้ขอรับการทดสอบแสดงข้อความ และ/หรือยื่นเอกสารในการสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นเท็จ ให้ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
กรมการขนส่งทางอากาศจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการทดสอบที่ได้รับไม่ว่าในกรณีใดๆ
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีก่อนวันสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน
ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ และจะต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกตัดสิทธิในการเข้ารับการทดสอบ หรือเป็นผู้ทุจริตในการสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่คุมสอบให้ออกจากห้องสอบหรือคณะกรรมการห้ามมิให้เข้าสอบในครั้งนั้น
ข้อ 10 ผู้รับการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
10.1 ต้องเข้ารับการทดสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
10.2 ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
10.3 ไม่นำตำรา เอกสาร หรือเครื่องคำนวณที่บันทึกข้อความได้เข้าไปในห้องสอบ
10.4 ไม่นำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
10.5 ต้องเข้าห้องสอบไม่ช้ากว่า 30 นาที ตามเวลาที่ประกาศไว้ของแต่ละวิชา มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
10.6 ต้องนั่งตามเลขที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดไว้ในแต่ละวิชา
10.7 ต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐเมื่อลงนามในใบรายชื่อผู้เข้าสอบ
10.8 ต้องไม่ขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใดๆ ลงในข้อสอบ เว้นแต่เป็นข้อสอบที่ระบุให้ทำคำตอบลงในนั้น
10.9 ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่นในระหว่างการสอบ
10.10 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุมสอบ
10.11 ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า 45 นาที นับแต่เวลาที่ประกาศไว้ในแต่ละวิชา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ
10.12 ไม่นำข้อสอบ กระดาษคำตอบ หรือกระดาษทด ออกจากบริเวณห้องสอบ
10.13 หากสอบเสร็จก่อนหมดเวลาหรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใดเมื่อส่งกระดาษคำตอบวิชานั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
10.14 เมื่อหมดเวลาและเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
10.15 เมื่อออกจากห้องสอบแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบทันทีและต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนต่อผู้ที่ยังสอบอยู่
ข้อ 11 การกระทำต่อไปนี้ถือเป็นการทุจริตในการสอบ
11.1 พูดคุย สอบถาม ส่งสัญญาณใดๆ ระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกันหรือกับผู้อยู่นอกห้องสอบ
11.2 นำเอกสารใดๆ เช่น ข้อสอบ กระดาษคำตอบ กระดาษทด ตำรา เอกสาร หรือเครื่องคำนวณที่บันทึกข้อความได้ หรืออุปกรณ์ที่บันทึกภาพ เสียงหรือสิ่งอื่นใดที่มีสูตร/สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าหรือออกจากห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต
11.3 สับเปลี่ยนชุดข้อสอบที่เจ้าหน้าที่คุมสอบแจกให้
11.4 คัดลอกข้อสอบ คำตอบ หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวหรืออาจจะเกี่ยวกับการสอบ เข้าหรือออกจากห้องสอบ
11.5 ทำข้อสอบ หรือเข้าสอบแทนผู้อื่น
11.6 ลอกคำตอบผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นลอกคำตอบ
ข้อ 12 โทษสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ และผู้เข้ารับการทดสอบที่กระทำการทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริตตาม ข้อ 11 หรือกระทำการใดอันส่อเจตนาทุจริตมีดังต่อไปนี้
12.1 เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ออกจากห้องสอบทันที
12.2 คณะกรรมการจะพิจารณาลงโทษตามความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์เป็นกรณีๆ ไปดังนี้
12.2.1 ปรับตกเฉพาะวิชา
12.2.3 ตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการทดสอบความรู้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
12.2.4 แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการประกาศผลการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีภายใน 15 วันนับจากวันสอบ
ผู้ที่ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปของทุกรายวิชาจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี
ในกรณีผู้เข้ารับการทดสอบ สอบไม่ผ่านรายวิชาใด ให้เข้ารับการทดสอบรายวิชานั้นได้อีกไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสอบครั้งแรกโดยต้องยื่นบัตรประจำตัวสอบเพื่อลงทะเบียนขอเข้ารับการทดสอบโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบอีก
หากภายใน 1 ปี ผู้เข้ารับการทดสอบยังสอบผ่านไม่ครบทุกรายวิชา จะต้องยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 7 ใหม่ทั้งหมด
ข้อ 14 ให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีครบทุกรายวิชายื่นคำขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทดสอบ ยกเว้นตำแหน่งนายช่างภาคพื้นดินให้ยื่นคำขอเข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติกับหน่วยงาน หรือสถาบันที่คณะกรรมการกำหนดแทนการขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติแต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้ารับการอบรม และจะต้องทำการทดสอบหรือเข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติให้ผ่านภายใน 1 ปี นับจากวันประกาศผลการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี
หากภายใน 1 ปี ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีไม่เข้ารับการทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติหรือไม่เข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติ หรือเข้ารับการทดสอบหรืออบรมภาคปฏิบัติแล้ว แต่ไม่ผ่านจะต้องยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบ ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 7 ใหม่ทั้งหมด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ ให้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาการเข้ารับการทดสอบความรู้หรืออบรมภาคปฏิบัติต่อคณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเข้ารับการทดสอบความรู้หรือเข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติได้แล้ว ไม่ต้องยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีใหม่แต่จะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้หรืออบรมภาคปฏิบัติให้ผ่านภายในระยะเวลา ที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งต้องไม่เกิน 2 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่คณะกรรมการขยายให้
ข้อ 15 ในการทดสอบความรู้หรืออบรมภาคปฏิบัติ ผู้ที่ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบหรืออบรมภาคปฏิบัติ
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้หรือการอบรมภาคปฏิบัติไม่ผ่านการทดสอบความรู้หรือการอบรมภาคปฏิบัติ ให้เข้ารับการทดสอบหรืออบรมได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศผลการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี
ข้อ 16 ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดสอบ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการทดสอบเอง
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบประสงค์จะใช้สถานที่หรืออุปกรณ์ของกรมการขนส่งทางอากาศ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กรมการขนส่งทางอากาศกำหนด
ข้อ 17 กรมการขนส่งทางอากาศจะถือว่าผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเดินอากาศ เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ หรือการขอเพิ่มศักย์ในใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ตามนัย มาตรา 44 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
ข้อ 18 การสอบใดๆ ที่ดำเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้ได้โดยให้ดำเนินการตามระเบียบนี้เท่าที่จะทำได้


:: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชลอ คชรัตน์ อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update