กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-6
:: หมวด1 คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ของราชการกรมพัฒนาที่ดิน ข้อ 7-11
:: หมวด2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ข้อ 12-13
:: หมวด3 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต ข้อ 14-17
:: หมวด4 การบริการข้อมูลข่าวสาร ข้อ 18-24
:: หมวด5 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 25
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน
:: ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-25


ด้วย พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินจึงกำหนดระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดของกรมพัฒนาที่ดินในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้มาช่วยปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐ
หน่วยงาน หมายความถึง หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม กอง สำนัก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สำนักงานและศูนย์ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง สถานีพัฒนาที่ดิน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมพัฒนาที่ดิน เรียกโดยย่อว่า คบส.พด.
ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความ และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
top

:: หมวด 1 คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการกรมพัฒนาที่ดินประกอบด้วยรองอธิบดีด้านบริหาร ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เป็นรองประธานคณะกรรมการผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เป็นคณะกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มนิติการเป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดินมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาตและการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการและข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(2) พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดแผย หรือข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นความลับของทางราชการ
(3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ควรจัดเก็บไว้ที่กรมพัฒนาที่ดิน หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรืหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(4) ให้คำแนะนำ หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของราชการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
(5) พิจารณาวินิจฉัย กรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ
(7) เชิญบุคคลใดๆ มาสอบถาม หรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
(8) ดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีมอบหมาย
ข้อ 9 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 10 ให้นำข้อความใน ข้อ 9 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลม
ข้อ 11 มติของคณะกรรมการให้ถือเป็นยุติ เว้นแต่จะมีความเห็นของหลายฝ่ายหรือมีเหตุอันสมควร ก็ให้เสนออธิบดีกรมพัฒนาที่ดินวินิจฉัยต่อไป
top

:: หมวด 2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 12 ให้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน จัดประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบส่งให้ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
การจัดประเภทข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดินที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลข่าวสารของราชการใดจะเปิดเผยได้หรือไม่ ให้นำเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ 13 ในการดำเนินการตาม ข้อ 12 ให้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลตรวจสอบติดตาม และประสานงาน ในการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
top

:: หมวด 3 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต
ข้อ 14 การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ทำเป็นหนังสือแสดงความประสงค์ต่อผู้มีอำนาจอนุญาตตามแบบฟอร์มซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 117 ตอนพิเศษ 130 ง วันที่ 22 ธันวาคม 2543
การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 117 ตอนพิเศษ 130 ง วันที่ 22 ธันวาคม 2543 หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ 15 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านและคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ประกอบด้วยบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นประธานผู้แทนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็นกรรมการ ผู้แทนกลุ่มนิติการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้บุคคลที่ประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือคำสั่งไม่รับคำคัดค้าน และคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบชื่อข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลยื่นอุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการ หรือส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดิน และให้ถือว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด
ข้อ 16 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาลให้นำเสนออธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต และให้ข้าราชการผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปเป็นผู้รับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
ข้อ 17 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดๆ หากมีกฎหมายระเบียบอื่นๆ หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นๆ เป็นพิเศษการขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว นั้น
top

:: หมวด 4 การบริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 18 ให้สำนักงานเลขานุการกรม ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน ดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จำหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามคำแนะนำ หรือความเห็นของคณะกรรมการ
ข้อ 19 ข้อมูลข่าวสารของราชการอยู่ระหว่างการดำเนินการ ให้ถือปฏิบัติตาม ข้อ 18 โดยอนุโลม เว้นแต่เป็นเรื่องลับตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 หรือระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือที่ผู้มีอำนาจอนุญาตตาม ข้อ 15 เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย
ข้อ 20 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีไว้เผยแพร่ หรือจำหน่ายให้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ 21 การเรียกค่าธรรมเนียม การเข้าตรวจดู การขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
การรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้ข้าราชการที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้รับรองโดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้รับรองตามจำนวนที่มีผู้ยื่นคำขอให้รับรอง
ข้อ 22 รายได้จากการจำหน่ายข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม ข้อ 20 และค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 21 ให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
ข้อ 23 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยทางโทรสารให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีเร่งด่วนจำเป็น โดยคำนึงถึงความสิ้นเปลือง เช่น จำนวนข้อมูลข่าวสารของราชการ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่ง ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นผู้พิจารณา
ข้อ 24 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามระเบียบของทางราชการที่ได้กำหนดไว้
top

:: หมวด 5 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 25 ให้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีอยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้มีหน้าที่นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ดังนี้
1. ให้ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเป็นสถานที่ที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้แก่หน่วยงานและประชาชนมาติดต่อ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือให้คำแนะนำติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณกรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 579-0111 ต่อ 1274
2. ให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินเป็นสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือให้คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ


:: ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อรรถ สมร่าง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

top 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update