กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: เรื่อง การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2546 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-16

ตามที่ได้มี พระราชกฤษฎีกา ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2490 และ ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2509 กำหนดห้ามมิให้ส่งข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเหนียว ปลายข้าว รำข้าว และสิ่งใดๆ ที่แปรสภาพจากข้าวทุกชนิด แต่ไม่รวมแบะแซ ออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมาย และตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป เพื่อระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขยายสมาชิกภาพและการที่สหภาพยุโรป ใช้ราคาอ้างอิงในการคำนวณภาษีนำเข้าข้าว โดยสหภาพยุโรปตกลงให้การชดเชยด้วยการยกเว้นภาษีหรือลดหย่อนภาษีสำหรับการนำเข้าข้าวบางประเภท บางชนิดจากประเทศไทย นั้น
เพื่อให้การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปเป็นไป ตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 วรรคท้ายของ พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และความใน ข้อ 3 ข้อ 4 (1) (3) (7) และ ข้อ 5 (2) ของ กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2546 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2545"
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"ผู้ส่งออก" หมายความถึง ผู้ส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปตามระเบียบนี้
"ส่วนจัดสรร" หมายความถึง ปริมาณข้าวที่ผู้ส่งออกได้รับจัดสรรเพื่อขอรับหลักฐานแสดงการได้รับสิทธิส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป
"ข้าวขาว" หมายความถึง ข้าวขาว ข้าวขาวหอม ชนิด 100% และให้รวมถึงข้าวนึ่งชนิด 100% ตามพิกัดอัตราศุลกากร HS ประเภทที่ 1006.30
"ข้าวกล้อง" หมายความถึง ข้างกล้องตามพิกัดอัตราศุลกากร HS ประเภทที่ 1006.20
"ข้าวหัก" หมายความถึง ข้าวหักถึงตามพิกัดอัตราศุลกากร HS ประเภทที่ 1006.40 และให้หมายความรวมถึง ข้าวขาวตามพิกัดอัตราศุลกากร HS ประเภทที่ 1006.30 ชนิด 20% - 55% ด้วย
ข้อ 5 การขออนุญาตส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปจะต้องเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับจัดสรรปริมาณข้าว เพื่อส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป
ข้อ 6 ชนิด ประเภท และปริมาณข้าวที่จะจัดสรรการส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป ตามที่สหภาพยุโรปได้ตกลงให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าในปี 2546 มีรายละเอียดดังนี้
6.1 ข้าวขาว ปริมาณ 21,455 ตัน
6.2 ข้าวกล้อง ปริมาณ 1,812 ตัน
6.3 ข้าวหัก ปริมาณ 41,600 ตัน
ข้อ 7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าของสหภาพยุโรปได้แบ่งปริมาณข้าวตาม ข้อ 6 ออกเป็นงวดๆ ดังนี้

รายการ งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3
  (มกราคม) ปริมาณ : ตัน (เมษายน) ปริมาณ : ตัน (กรกฎาคม) ปริมาณ : ตัน
  ข้าวขาว 10,727 5,364 5,364
  ข้าวกล้อง - 1,812 -
  ข้าวหัก 29,120 - 12,480


ทั้งนี้ ปริมาณข้าวที่ใช้ไม่หมดในแต่ละงวดสามารถนำไปสมทบนำเข้าในงวดถัดไปได้
ข้อ 8 ให้จัดสรรปริมาณข้าวขาวตาม ข้อ 6.1 ร้อยละ 50 ของปริมาณข้าวขาว จำนวน 21,455 ตัน ส่วนข้าวกล้อง ข้าวหัก ตาม ข้อ 6.2 และ 6.3 ให้จัดสรรเต็มตามปริมาณที่สหภาพยุโรปได้ตกลงยกเว้นและลดหย่อนภาษีนำเข้า ทั้งนี้ ให้จัดสรรแก่ผู้ส่งออกที่มีประวัติการส่งออกข้าวขาว หรือข้าวกล้องหรือข้าวหัก แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 ให้จัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับข้าวขาวหรือข้าวกล้องหรือข้าวหัก ให้แก่ผู้ส่งออกที่มีประวัติการส่งออกข้าวขาวหรือข้าวกล้อง หรือข้าวหัก แล้วแต่กรณี ไปสหภาพยุโรปในช่วง 3 ปีย้อนหลัง โดยแต่ละรอบปีเริ่มระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมของปีถัดไปหักออกด้วยส่วนจัดสรรสำหรับข้าวแต่ละชนิดของปี ก่อนการจัดสรรแต่ละรอบปี และส่วนจัดสรรที่รับโอนจากผู้ส่งออกรายอื่น เว้นแต่ส่วนจัดสรรที่ได้โอนให้แก่ผู้ส่งออกรายอื่น เป็นฐานในการจัดสรร
ข้อ 10 จะแจ้งผลการจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปตาม ข้อ 9 ให้ผู้ส่งออกทราบ โดยประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
ถ้ามีปริมาณจัดสรรคงเหลือ เนื่องจากผู้ได้รับการจัดสรรตามวรรคก่อนสละสิทธิ ให้นำปริมาณคงเหลือไปจัดสรรให้ผู้มีสิทธิตาม ข้อ 9
ข้อ 11 ให้ผู้ส่งออกที่ได้รับการจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
11.1 ผู้ส่งออกที่ได้รับแจ้งส่วนจัดสรรตาม ข้อ 10 ให้ยื่นขอหลักฐานแสดงการได้รับสิทธิส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปตามแบบ ตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Export Certificate) เพื่อนำไปประกอบการขอใบอนุญาตนำเข้า (Import License) จากสหภาพยุโรป ทั้งนี้จะต้องยื่นขอหลักฐานดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่สหภาพยุโรปเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตนำเข้า (Import License) ในแต่ละงวด
11.2 ผู้ส่งออกที่ได้รับหลักฐานตาม ข้อ 11.1 ไปแล้ว แต่มีเหตุขัดข้องไม่อาจนำไปใช้ประกอบการขอใบอนุญาตการนำเข้า (Import License) จากสหภาพยุโรปทันกำหนดเวลาในงวดที่กำหนดไว้และประสงค์จะยกเลิกหลักฐาน เพื่อคงสิทธิสำหรับการส่งออกในงวดต่อไปก็ให้กระทำได้ โดยแจ้งการยกเลิกเป็นหนังสือพร้อมนำส่งต้นฉบับหลักฐานดังกล่าวให้แก่กรมการค้าต่างประเทศก่อนการขอรับหลักฐานฉบับใหม่
ข้อ 12 การโอนปริมาณการจัดสรร
ผู้ส่งออกที่ได้รับส่วนจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปปริมาณไม่เกิน 100 ตัน สำหรับข้าวแต่ละชนิด สามารถโอนปริมาณส่วนจัดสรรให้แก่ผู้ส่งออกรายอื่นได้โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด
ผู้ส่งออกที่ได้รับโอนปริมาณส่วนจัดสรรตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับโอนไปซึ่งสิทธิ และหน้าที่และภาระที่พึงมีตามระเบียบนี้นับตั้งแต่วันโอน
ข้อ 13 ผู้ส่งออกที่ได้รับส่วนจัดสรรต้องส่งข้าวตามปริมาณที่ได้รับการจัดสรรออกไปสหภาพยุโรปให้เสร็จสิ้น ภายในกำหนดเวลาที่จะทำให้ไม่เสียสิทธิตามที่ได้รับจากสหภาพยุโรป และจะต้องส่งเอกสารที่แสดงว่า ได้ส่งข้าวออกไปยังสหภาพยุโรปจริงตามที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด
สำหรับผู้ส่งออกข้าวนอกโควตาภาษีไปสหภาพยุโรปจะต้องส่งเอกสารที่แสดงว่าได้ส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรป ตามที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนดด้วย
ข้อ 14 ผู้ส่งออกที่ฝ่าฝืนระเบียบตาม ข้อ 13 วรรคหนึ่ง จะต้องถูกตัดปริมาณข้าวที่จะพึงได้รับการจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปในปีถัดไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เห็นสมควร
ข้อ 15 ในกรณีตรวจพบว่า ผู้ส่งออกรายใดมิได้ส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป ตามเอกสารที่ได้แสดงต่อกรมการค้าต่างประเทศตาม ข้อ 13 จริง ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำการใดๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศ
ข้อ 16 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update