กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการกำหนดมาตรการในการนำเข้าและการนำเข้าเพื่อการส่งออกและหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตาสินค้าน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-11

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการลักลอบการนำเข้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม และให้การนำเข้ารวมทั้งการนำเข้าเพื่อการส่งออกสินค้าดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 และ ข้อ 5 ของ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 143) พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการในการนำเข้าและการนำเข้าเพื่อการส่งออก และหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตาสินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
สินค้าน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม" หมายถึง น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์มจะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมีและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ตามพิกัดศุลกากร 1511, 1513.21.0004 และ 1513.29.0007
"หนังสือรับรอง" หมายถึง หนังสือแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตา
ข้อ 4 มาตรการในการนำเข้าและการนำเข้าเพื่อการส่งออก และหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกหนังสือรับรองสำหรับภาษีนอกโควตาสินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
4.1 ต้องเป็นสินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ที่มีถิ่นกำเนิดและส่งมาจากประเทศ ดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ 1947
(2) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา
4.2 ผู้ขอหนังสือรับรองต้องเป็นโรงงานสกัดหรือโรงกลั่นน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม หรือนิติบุคคล ที่มีประวัติประกอบกิจการค้าน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม โดยต้องนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย ผลิต แปรรูป บรรจุหีบห่อหรือดำเนินการใดๆ ด้วยตนเอง และจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด
4.3 การยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด และต้องแจ้งข้อมูลพร้อมแสดงหลักฐานเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการออกหนังสือรับรอง ดังต่อไปนี้
(1) วัตถุประสงค์ในการนำเข้าว่าเพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในประเทศหรือเพื่อการส่งออก
(2) สัญญาซื้อขายหรือเอกสารอื่นที่แสดงว่ามีการซื้อขาย
(3) ปริมาณสินค้าที่นำเข้าแต่ละครั้งและยานพาหนะที่ใช้บรรทุก
(4) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจากประเทศผู้ส่งออก (C/O)
(5) วันที่นำเข้า และด่านศุลกากรที่นำเข้า
(6) สถานที่เก็บสินค้าเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบปริมาณสินค้า
4.4 กรณีการขอหนังสือรับรองสำหรับการนำเข้าเพื่อการส่งออก ผู้ขอหนังสือรับรองต้องดำเนินการตาม ข้อ 4.3 และแจ้งข้อมูลพร้อมหลักฐานเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter Of Credit) ในกรณียังไม่มีสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิตจะผ่อนผันให้นำสำเนาสัญญาการซื้อขายหรือสำเนาคำสั่งซื้อ หรือเอกสารอื่นที่แสดงการสั่งซื้อจากผู้นำเข้ามาแสดงก่อนได้ แต่ต้องนำสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 10 วันนับแต่วันส่งออก
(2) วันที่ส่งออก ด่านศุลกากรที่ส่งออก และประเทศปลายทาง
(3) ปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ สถานที่เก็บ ตาม ข้อ 4.3 (6) เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือก่อนการออกหนังสือรับรอง
ทั้งนี้ ผู้นำเข้าต้องส่งสินค้าตามปริมาณที่นำเข้าออกไปต่างประเทศภายใน 30 วันนับแต่วันนำเข้า และให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือหลังจากการส่งออก ณ สถานที่เก็บตาม ข้อ 4.3 (6) เพื่อใช้ประกอบการออกหนังสือรับรองในครั้งต่อไป
ข้อ 5 กรมการค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองให้ตามปริมาณที่มีการนำเข้าในแต่ละครั้ง ตามที่บรรทุกในยานพาหนะตาม ข้อ 4.3 (3)
ข้อ 6 ภายหลังที่กรมการค้าต่างประเทศออกหนังสือรับรองแล้ว ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองให้กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ข้อ 7 หนังสือรับรองให้มีอายุ 30 วันนับแต่วันที่ออก
ข้อ 8 กรณีที่ได้รับหนังสือรับรองแล้ว ไม่ประสงค์จะนำเข้า หรือหนังสือรับรองหมดอายุ ให้ส่งคืนหนังสือรับรองนั้นต่อกรมการค้าต่างประเทศ ภายใน 10 วันนับแต่วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ หากไม่ส่งคืนภายในกำหนด กรมการค้าต่างประเทศระงับออกหนังสือรับรองครั้งต่อไป หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ หากได้รับหนังสือรับรองแล้วไม่นำเข้าติดต่อกัน 2 ครั้ง กรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกหนังสือรับรอง หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรอง ต้องรายงานการนำเข้า พร้อมสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสลักรายการถูกต้องต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 20 วันนับแต่วันนำเข้าตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด หากไม่รายงานการนำเข้าภายในกำหนด กรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกหนังสือรับรองหรือดำเนินการอื่นใด ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีนำเข้ามาเพื่อการส่งออกต้องรายงานการส่งออกพร้อมสำเนาใบขนสินค้าขาออกที่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรสลักรายการถูกต้องต่อ กรมการค้าต่างประเทศภายใน 20 วันนับแต่วันส่งออกตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด หากไม่รายงานการส่งออกภายในกำหนด กรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกหนังสือรับรองหรือดำเนินการอื่นใด ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 10 การระงับการออกหนังสือรับรอง หรือดำเนินการอื่นใด ตาม ข้อ 8 หรือ ข้อ 9 ให้ครอบคลุมถึงนิติบุคคลที่มีกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลที่เคยกระทำการฝ่าฝืน ข้อ 8 หรือ ข้อ 9 ของระเบียบฉบับนี้
ข้อ 11 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update