กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-15

ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารการส่งออก การขอ และการออกหนังสือรับรองการส่งออกไว้แล้ว นั้น
โดยนัยสำคัญของข้อมูลการส่งออกพบว่า มีผู้ส่งออกที่ได้รับจัดสรรโควตาแล้ว แต่ไม่ใช้ส่งออก หรือมิได้ทำการส่งออกจริงหรือส่งออกไม่ครบตามโควตาที่ได้รับหรือมีโควตาเหลือทิ้งโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ในปลายปีโควตา ทำให้ผู้ที่มีความต้องการโควตาอย่างแท้จริงไม่สามารถได้รับโควตาส่งออกสินค้าได้เกิดการซื้อขายโควตาซึ่งเป็นการเพิ่มภาระ และต้นทุนการส่งออก ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวให้การจัดสรรและการใช้โควตาส่งออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ส่งออกมีความยืดหยุ่น คล่องตัวในการค้ามากยิ่งขึ้น สามารถโอนโควตาได้ทั้งหมดอย่างคล่องตัวและยืมโควตาได้มากขึ้น งดเว้นการลงโทษการหักประวัติการส่งออก ผู้ต้องการส่งออกสินค้าอย่างแท้จริงมีโควตาส่งออกและผู้ส่งออกสามารถใช้โควตาให้หมดในปีโควตาอย่างแท้จริง อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และความใน ข้อ 4 และ ข้อ 6 ของ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 62) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติและประกาศที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
3.2 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
3.3 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
4.1 เครื่องนุ่งห่ม หมายถึง รายการสินค้า (CATEGORY) ตามประเภท หรือชนิดของเครื่องนุ่งห่มที่กำหนดไว้ในข้อตกลงกับประเทศ ที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย เพื่อจัดสรรโควตา และออกหนังสือรับรองการส่งออก สำหรับใช้ประกอบการนำเข้าประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย
รายการสินค้าแบ่งเป็นรายการใช้โควตาสูง ปานกลาง หรือต่ำ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) รายการใช้โควตาสูง (CRITICAL CATEGORY) หมายความว่า รายการที่มีการออกหนังสือรับรองการส่งออกในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 85 ของโควตาแต่ละรายการ ตามข้อตกลงของ 2 ปีนั้นรวมกัน
(2) รายการใช้โควตาปานกลาง (SEMI-CRITICAL CATEGORY) หมายความว่า รายการที่มีการออกหนังสือรับรองการส่งออกในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 85 ของโควตาแต่ละรายการตามข้อตกลงของ 2 ปีนั้นรวมกัน
(3) รายการใช้โควตาต่ำ (COLD CATEGORY) หมายความว่า รายการที่มีการออกหนังสือรับรองการส่งออกในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของโควตาแต่ละรายการ ตามข้อตกลงของ 2 ปีนั้นรวมกัน
(4) การคำนวณตาม ข้อ (1) (2) และ (3) ให้คำนวณจากหนังสือรับรองการส่งออกที่ออกในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี
4.2 "โควตา" (QUOTA) หมายความถึง ปริมาณเครื่องนุ่งห่มที่จัดสรรให้เป็นโควตาหลักและหรือโควตากองกลาง
(1) โควตาหลัก หมายความถึง ปริมาณเครื่องนุ่งห่มที่จัดสรรให้ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มแต่ละราย ตามประวัติการส่งออกในรอบปีที่ผ่านมา
(2) โควตากองกลาง หมายความถึง ปริมาณโควตาที่เหลือจากการจัดสรรโควตาหลัก
"การส่งออก" หมายความว่า การส่งเครื่องนุ่งห่มของผู้ได้รับจัดสรรโควตาหรือของผู้รับโอนโควตา หรือของผู้ยืมโควตาออกจากประเทศไทย โดยได้ขอและใช้หนังสือรับรองการส่งออกนั้นนำเครื่องนุ่งห่มข้างต้น ตามรายการและปริมาณที่ระบุในหนังสือรับรองการส่งออกเข้าไปยังประเทศที่มีข้อตกลง
"ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต" หมายความว่า ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตกับกรมการค้าต่างประเทศ
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิขอรับจัดสรรโควตา ต้องเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต
ข้อ 6 ให้กรมการค้าต่างประเทศจัดสรรโควตาให้แก่ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต ดังนี้
6.1 โควตาหลัก
รายการใช้โควตาสูง ปานกลาง และต่ำ ให้นำโควตารายการนั้นของปีที่จัดสรรในอัตราร้อยละ 83 มาจัดสรรให้ตามประวัติการส่งออก
ทั้งนี้ ถ้าเป็นรายการสินค้าที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนดต้องแสดงเอกสารการส่งออกตามประวัติการส่งออก หรือหลักฐานการโอนหรือให้ยืมให้นำเอกสารมาแสดงภายใน 1 เดือน และให้ผู้ส่งออกใช้โควตาดังกล่าวไปก่อนได้ร้อยละ 25 ของจำนวนที่ลงนามรับจัดสรร เมื่อมีหลักฐานว่าได้มีการส่งออกจริงก็จะให้ใช้โควตาส่วนที่เหลือ แต่ถ้าพบว่าไม่มีหลักฐานการส่งออกจริงให้ยึดโควตาคืน
6.2 โควตากองกลาง
รายการใช้โควตาสูง ให้นำโควตารายการนั้นของปีที่จัดสรรในอัตราร้อยละ 17 หรือที่ได้มาจากการแจ้งคืนโควตา การยึดคืนโควตา การใช้สิทธิตามข้อตกลง หรือที่ได้มาจากหลักเกณฑ์ วิธีการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นมาจัดสรรเป็นโควตากองกลาง
ทั้งนี้ การขอรับจัดสรรโควตากองกลางรายการที่มีความต้องการใช้โควตาสูงมาก ตามที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศใน ข้อ 9 ผู้ขอรับจัดสรรต้องแสดงหลักฐานเอกสารแสดงการซื้อขายประกอบคำขอรับจัดสรร ดังนี้
6.2.1 สำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) ในกรณียังไม่มีสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิต ผ่อนผันให้นำสำเนาสัญญาการซื้อขายหรือสำเนาคำสั่งซื้อ หรือเอกสารอื่นที่แสดงการสั่งซื้อจากผู้นำเข้ามาแสดงก่อนได้ แต่ผู้ได้รับจัดสรรนั้นต้องนำสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือหลักฐานแสดงการชำระเงินมาแสดงต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันประกาศผลการจัดสรร
6.2.2 ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรไม่นำสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือหลักฐานแสดงการชำระเงินมาแสดงภายในกำหนดตาม ข้อ 6.2.1 ให้ยึดโควตากองกลางที่ได้จัดสรรให้ไปนั้นคืน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ส่งออกรายใดไม่แสดงสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือหลักฐานแสดงการชำระเงินภายในกำหนด ข้อ 6.2.1 จำนวน 2 ครั้งติดต่อกัน ให้ระงับสิทธิการขอโควตากองกลางรายการนั้นของผู้นั้นตลอดปีโควตา
รายการใช้โควตาปานกลางและรายการใช้โควตาต่ำ ให้นำโควตาที่เหลือจากการจัดสรรโควตาหลัก หรือที่ได้มาจากการแจ้งคืนโควตา การยึดคืนโควตา การใช้สิทธิตามข้อตกลง หรือที่ได้มาจากหลักเกณฑ์ วิธีการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นมาจัดสรรเป็นโควตากองกลาง
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดสรรโควตากองกลางตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) สินค้าเครื่องนุ่งห่มรายการใด ปริมาณตามคำขอมีน้อยกว่าปริมาณโควตาที่นำมาจัดสรร (Demand < Supply) จะจัดสรรให้เต็มจำนวนตามคำขอ
(2) สินค้าเครื่องนุ่งห่มรายการใด ปริมาณตามคำขอมีมากกว่าปริมาณโควตาที่นำมาจัดสรร (Demand > Supply) เมื่อนำปริมาณโควตาที่นำมาจัดสรรหารเฉลี่ยตามจำนวนคำขอแล้ว
- ในกรณีปริมาณที่หารเฉลี่ยต่อรายได้เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่สามารถส่ง
ออกได้ในเชิงพาณิชย์จะจัดสรรให้รายละเท่าๆ กันแต่ไม่เกินปริมาณที่ยื่นขอ
- ในกรณีปริมาณที่หารเฉลี่ยต่อรายได้น้อยกว่าปริมาณที่สามารถส่งออกได้
ในเชิงพาณิชย์จะดำเนินการจัดสรรโดยวิธีจับสลาก
เนื่องจากมีโควตาที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ส่งออกแล้ว แต่ไม่สามารถใช้โควตาได้หมด
ในแต่ละปี จึงจะจัดสรรและเร่งรัดการใช้โควตาให้หมดและให้ถึงผู้ส่งออกที่ต้องการใช้โควตาอย่างแท้จริง โดยกรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาจัดสรรโควตาในเดือนที่ 6 , 9 และ 12
ข้อ 7 การส่งออก
7.1 โควตาหลัก
7.1.1 ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาหลักรายการใช้โควตาสูง
7.1.1.1 ต้องส่งออกภายในเดือนที่ 9 ของปีโควตา
หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ส่งออกยังต้องการใช้โควตาหลักที่เหลือ ให้ยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาและต้องส่งออกภายในสิ้นปีโควตา
ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาตามวรรคสอง ให้กรมการค้าต่างประเทศยึดคืนโควตา ดังกล่าว
7.1.1.2 ให้ประกาศรายการสินค้าโควตาหลักตาม ข้อ 7.1.1.1 ที่ผู้ส่งออกต้องยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาพร้อมแจ้งแผนการส่งออกแต่ละเดือนของเดือนที่ 10 เดือนที่ 11 และเดือนที่ 12 ของปีโควตาพร้อมเอกสารหลักฐานการซื้อขาย เพื่อกรมการค้าต่างประเทศพิจารณาอนุมัติแผนการส่งออกเป็นรายเดือน และต้องส่งออกภายในเดือนที่ 10 หรือเดือนที่ 11 หรือเดือนที่ 12 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับอนุมัติให้ส่งออก สำหรับโควตาที่ไม่ได้ส่งออกในแต่ละเดือนตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กรมการค้าต่างประเทศยึดคืน
7.1.2 ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาหลักรายการใช้โควตาปานกลาง หรือรายการใช้โควตาต่ำต้องส่งออกภายในสิ้นปีโควตา
7.2 การส่งออกโควตากองกลาง ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตากองกลางจะต้องส่งออก ดังนี้
ถ้าเป็นรายการใช้โควตาสูงและรายการใช้โควตาปานกลางต้องส่งออกไม่เกิน 4 เดือน นับแต่เดือนที่ขอรับจัดสรรโควตากองกลางนั้น แต่ถ้าขอรับจัดสรรในเดือนที่ 8 ถึงเดือนที่ 10 ของปีโควตาต้องส่งออกไม่เกินเดือนที่ 11 ของปีโควตาสำหรับการขอรับจัดสรรในเดือนที่ 11 และเดือนที่ 12 ของปีโควตาต้องส่งออกภายในสิ้นปีโควตา
โควตาจำนวนที่ไม่ได้ส่งออกในวรรคหนึ่ง ให้กรมการค้าต่างประเทศยึดคืน
ข้อ 8 การโอน การให้ยืม
8.1 การโอนโควตาหลัก คือ การโอนที่สิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวกับโควตาหลักนั้นตกเป็นของผู้รับโอน และประวัติการส่งออกดังกล่าวเป็นของผู้รับโอน
8.2 การโอนโควตาหลักสามารถโอนได้ทั้งจำนวนที่ผู้โอนได้ลงนามรับจัดสรร
8.3 ผู้ที่รับโอนโควตาหลักจะขอโอนโควตาจำนวนนั้นต่อไม่ได้
8.4 การให้ยืมโควตาหลัก คือ การให้ยืมที่ผู้ยืมสามารถขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอได้ในนามของตนเอง โดยประวัติการส่งออกดังกล่าวยังเป็นของผู้ให้ยืม
8.5 การให้ยืมโควตาหลัก ให้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนโควตาหลักที่ผู้ให้ยืมได้ลงนามรับจัดสรร
8.6 การโอนและการให้ยืมโควตาหลักแต่ละครั้ง ให้ผู้รับโอนและผู้ยืมแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้ารายการที่รับโอนหรือยืมต่อกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อพิจารณาว่าสมควรอนุมัติหรือไม่
8.7 ผู้โอนหรือให้ยืมโควตาหลักจะขอรับจัดสรรโควตากองกลางรายการที่โอนหรือให้ยืมในปีโควตานั้นไม่ได้
8.8 โควตากองกลางไม่สามารถโอน หรือให้ยืม
ข้อ 9 ให้กรมการค้าต่างประเทศประกาศรายการที่มีความต้องการใช้โควตาสูงมากและกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขให้ผู้ส่งออกต้องแสดงเอกสารเป็นครั้งๆ ไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารการส่งออก การจัดสรรโควตา และการออกหนังสือรับรองการส่งออก
ข้อ 10 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการส่งออกเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรโควตาหลัก รายละเอียดวิธีการคำนวณและการแจ้งผลการคำนวณโควตาหลัก การจัดสรรโควตากองกลาง การยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาหลักหลังเดือนที่ 9 ของปีโควตา การส่งออกโควตากองกลางรายการใช้โควตาต่ำ การขอหนังสือรับรองการส่งออก การโอนและการให้ยืมโควตาหลัก การมอบสิทธิการส่งออก การยึดคืน การแจ้งคืน และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด
ข้อ 11 ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มผู้ใดกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการ
ฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือประกาศกรมการค้าต่างประเทศที่ออกตามระเบียบนี้ หรือประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือบอกกล่าวของกรมการค้าต่างประเทศที่ออกหรือบอกกล่าว เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือเพื่อดำเนินการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย หรือกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการใดๆ ให้มีผลเสียหายต่อการค้าส่งออกสิ่งทอของประเทศไทย ให้กรมการค้าต่างประเทศมีอำนาจระงับการออกหนังสือรับรองการส่งออก ระงับการขอโควตากองกลางระงับการใช้โควตายึดโควตาที่ได้รับจัดสรรหรือได้รับโอนบางส่วน หรือทั้งหมดสั่งพักทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาต หรือโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงพาณิชย์เพิกถอนทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตของผู้นั้นได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปรับอนุญาต หรือผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตตามระเบียบที่ใช้บังคับก่อนระเบียบนี้ที่ได้กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบหรือประกาศที่ออกตามระเบีบบดังกล่าวให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว หรือตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี
ข้อ 12 ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ หรือข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้นำประกาศ หรือข้อบังคับที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้จนกว่าจะได้มีประกาศ หรือข้อบังคับที่ออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ 13 กรณีนอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้
วินิจฉัยสั่งการ ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรโควตาให้ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตที่ไม่เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 14 ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
การค้าเครื่องนุ่งห่มได้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น ป้องกันการซื้อขายโควตา มีการจัดสรรโควตาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใช้โควตาให้หมดสิ้นในปีโควตา
ข้อ 15 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update