กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 ข้อที่

ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มี ข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารการส่งออก การขอ และการออกหนังสือรับรองการส่งออกไว้แล้ว นั้น
เพื่อประโยชน์ในการบริหารโควตาการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มี ข้อตกลงกับประเทศไทยและให้การจัดสรร การใช้โควตาส่งออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดสรรโควตาตลอดทั้งปี งดเว้นการลงโทษการหักประวัติการส่งออก ผู้ต้องการส่งออกสินค้าอย่างแท้จริงมีโควตาส่งออกและสามารถใช้โควตาให้หมดสิ้นในปีโควตาอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และความใน ข้อ 4 และ ข้อ 6 ของ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 62) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติและประกาศที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7.3 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"7.3 การส่งออกโควตาหลัก
7.3.1 ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาหลักรายการที่มีระดับการใช้โควตาสูง
7.3.1.1 ต้องส่งออกภายในเดือนที่ 9 ของปีโควตา
หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ส่งออกยังต้องการใช้โควตาหลักที่เหลือ ให้ยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาและต้องส่งออกภายในสิ้นปีโควตา
ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาตามวรรคสอง ให้กรมการค้าต่างประเทศยึดคืนโควตาดังกล่าว
7.3.1.2 ให้ประกาศรายการสินค้าโควตาหลักตาม ข้อ 7.3.1.1 ที่ผู้ส่งออกต้องยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาพร้อมแจ้งแผนการส่งออกแต่ละเดือนของเดือนที่ 10 เดือนที่ 11 และเดือนที่ 12 ของปีโควตา พร้อมเอกสารหลักฐานการซื้อขายเพื่อกรมการค้าต่างประเทศพิจารณาอนุมัติแผนการส่งออกเป็นรายเดือน และต้องส่งออกภายในเดือนที่ 10 หรือเดือนที่ 11 หรือเดือนที่ 12 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับอนุมัติให้ส่งออก สำหรับโควตาที่ไม่ได้ส่งออกในแต่ละเดือนตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กรมการค้าต่างประเทศยึดคืน
7.3.2 ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาหลักรายการที่มีระดับการใช้โควตาปานกลางหรือรายการที่มีระดับการใช้โควตาต่ำ ต้องส่งออกภายในสิ้นปีโควตา
7.3.3 กำหนดการขอหนังสือรับรองการส่งออกใน ข้อ 7.3.1.1 ข้อ 7.3.1.2 และ ข้อ 7.3.2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8.2 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"8.2 การส่งออกโควตากองกลาง
8.2.1 กรณีเป็นรายการที่มีระดับการใช้โควตาสูงและรายการที่มีระดับการใช้โควตาปานกลาง
8.2.1.1 ปริมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนที่ 1-8 ของปีโควตา ต้องส่งออกภายในเดือนที่ 9 ของปีโควตา สำหรับโควตาที่ไม่ได้ส่งออกตามกำหนดนั้น ให้กรมการค้าต่างประเทศยึดคืน
8.2.1.2 ปริมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนที่ 9-12 ของปีโควตา ต้องส่งออกภายในสิ้นปีโควตา
8.2.1.3 กำหนดการขอหนังสือรับรองการส่งออกใน ข้อ 8.2.1.1 และ ข้อ 8.2.1.2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด
8.2.2 กรณีเป็นรายการที่มีระดับการใช้โควตาต่ำ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8.3 ข้อ 8.4 ข้อ 8.5 และ ข้อ 9 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
ข้อ 6 ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์การค้าด้ายและผ้าผืนได้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น มีการจัดสรรโควตาอย่างมีประสิทธิภาพและมีการใช้โควตาให้หมดสิ้นในปีโควตา
ข้อ 7 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update