กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-5

เพื่อให้การอนุญาตส่งออกข้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และความใน ข้อ 7 (5) ของ กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ส่งข้าวออกไปจำหน่ายต่างประเทศไทยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537
3.2 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537
3.3 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537
ข้อ 4 ให้ผู้ส่งข้าวทุกประเภท ทุกชนิด ออกไปนอกราชอาณาจักรต้องประทับชื่อผู้ส่งออกและที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ โดยให้มีขนาดตัวอักษรซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนบนกระสอบ ถุง หรือภาชนะอื่นใดที่ใช้บรรจุข้าวส่งออก ทั้งนี้ ให้รวมถึงกระสอบ ถุง หรือภาชนะขนาดเล็กที่บรรจุในกระสอบ ถุง หรือภาชนะบรรจุข้าวขนาดใหญ่ด้วย
ในกรณีที่มีการส่งออกแทนหรือส่งออกในนามของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจให้ประทับชื่อ และที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ส่งออกที่ส่งออกแทนหรือส่งออกในนามของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ได้
ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update