กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้ารถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-12

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรปริมาณการส่งออกการขอและการออกหนังสือรับรองการส่งออก และหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้ารถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน โดยได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้าของไต้หวัน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และความใน ข้อ 6 ของ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งสินค้ารถยนต์ออกไปไต้หวัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 17 มกราคม 2546 กระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า สำหรับสินค้ารถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"สินค้ารถยนต์" หมายถึง สินค้ารถยนต์ตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งสินค้ารถยนต์ออกไปไต้หวัน พ.ศ. 2546
"หนังสือรับรองการส่งออก" หมายถึง หนังสือรับรองการส่งออกที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการส่งออกไปไต้หวัน
"หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า" หมายถึง หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อประกอบการนำเข้าไต้หวัน
ข้อ 4 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการขอและการออกหนังสือรับรองการส่งออก และหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
4.1 คุณสมบัติของผู้ขอหนังสือรับรองการส่งออก และหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
(1) ต้องเป็นนิติบุคคล
(2) เป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ขอหนังสือรับรองการส่งออก และหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
4.2 การขึ้นบัญชีเป็นผู้ขอหนังสือรับรองการส่งออก และหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ให้ผู้ประสงค์ที่จะขอขึ้นบัญชีเป็นผู้ขอหนังสือรับรองการส่งออก และหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ยื่นคำขอต่อกรมการค้าต่างประเทศตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด
4.3 การออกหนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
(1) จะออกหนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ให้แก่ผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ขอหนังสือรับรองการส่งออก และหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ตามปริมาณรถยนต์ที่ได้รับการจัดสรรตาม ข้อ 5 และ ข้อ 7
(2) การยื่นขอให้ออกหนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ให้ใช้คำขอตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด และให้ยื่นหลักฐานการซื้อขายหรือคำสั่งซื้อและใบกำกับสินค้าประกอบคำขอด้วย
(3) รถยนต์ที่จะออกหนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิต หรือประกอบขึ้นในประเทศไทย
(4) ให้หนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ามีอายุ 2 เดือน นับแต่วันออก แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ออก
ข้อ 5 ปริมาณรถยนต์ที่ออกหนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ามีปริมาณปีละ 10,000 คัน และจะมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของแต่ละปีโดยถือปี พ.ศ. 2545 เป็นฐานในการคำนวณ
ข้อ 6 ให้ผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ขอหนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ยื่นขอรับการจัดสรรปริมาณรถยนต์ที่จะส่งออกไปไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายนของปีก่อนที่จะส่งออกตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด
ข้อ 7 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 6 จะพิจารณาจัดสรร ดังนี้
7.1 กรณีมีผู้ยื่นคำขอรับการจัดสรรไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5 ให้กรมการค้าต่างประเทศจัดสรรตามปริมาณที่ยื่นขอ และให้นำปริมาณที่เหลือไปจัดสรรได้อีก โดยให้พิจารณาจัดสรรให้กับผู้ยื่นคำขอตามลำดับก่อนหลัง (First Come First Serve)
7.2 กรณีมีผู้ยื่นคำขอรับการจัดสรรเกินกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5 ให้กรมการค้าต่างประเทศเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรปริมาณรถยนต์ที่จะส่งออกไปไต้หวันเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
ข้อ 8 ห้ามโอนปริมาณที่ได้รับจัดสรร
ข้อ 9 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรปริมาณรถยนต์ที่จะส่งออกไปไต้หวัน" ประกอบด้วยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมส่งเสริมการส่งออก ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นกรรมการ ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาจัดสรรปริมาณรถยนต์ที่จะส่งออกไปไต้หวันให้แก่ผู้ยื่นขอ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการยื่นคำขอเกินกว่าปริมาณที่จัดสรรไว้
การพิจารณาจัดสรรให้คำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือปริมาณที่ยื่นคำขอ ความสามารถในการส่งออก ความสามารถในด้านการตลาด ความต้องการของตลาดรถยนต์ในไต้หวัน
ข้อ 10 ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า จะต้องส่งสินค้ารถยนต์ตามหนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าออกไปในไต้หวันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ออกหนังสือรับรอง
ข้อ 11 บรรดาการพิจารณา การจัดสรร และการออกหนังสือรับรองที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 12 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update