กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2546 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-10

เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณี ตามความตกลงว่าด้วยการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 และ ข้อ 7 แห่ง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายถั่วเหลืองและพืชน้ำมันอื่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2546 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"สินค้าเมล็ดถั่วเหลือง" หมายความถึง ถั่วเหลืองจะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 1201.001 (รหัสสถิติ 1201.001.000) และ 1201.009 (รหัสสถิติ 1201.009.001)
"หนังสือรับรอง" หมายความถึง หนังสือแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
ข้อ 4 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกหนังสือรับรอง
4.1 ต้องเป็นสินค้าเมล็ดถั่วเหลืองที่มีถิ่นกำเนิดและส่งมาจากประเทศ ดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ 1947
(2) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา
4.2 ให้ผู้มีสิทธิขอรับหนังสือรับรองยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด
ข้อ 5 การออกหนังสือรับรองสำหรับการชำระภาษีในโควตา
5.1 ผู้มีสิทธิยื่นขอหนังสือรับรอง
(1) สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว
(2) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
(3) สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก
(4) สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
(5) สมาคมปศุสัตว์ไทย
(6) สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
(7) บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
(8) บริษัท แลคตาซอย จำกัด
(9) บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด
(10) บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด
(11) บริษัท เสริมสุข วาย เอช เอส เบเวอร์เรจ จำกัด
(12) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชจี้แซ
5.2 กรมการค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองโดยไม่จำกัดปริมาณ
5.3 ผู้มีสิทธิยื่นขอหนังสือรับรองที่เป็นสมาคมตาม ข้อ 5.1 จะแต่งตั้งตัวแทนยื่นขอหนังสือรับรองและทำพิธีการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองตามหนังสือรับรองแทนก็ได้ โดยต้องแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ข้อ 6 การออกหนังสือรับรองสำหรับการชำระภาษีนอกโควตาให้ออกได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 7 ให้หนังสือรับรองมีอายุ 1 เดือน นับตั้งแต่วันออก แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองนำสินค้าเมล็ดถั่วเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2546
ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนำเข้าให้กรมการค้าต่างประเทศทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด พร้อมหลักฐานสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง
ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update