กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ากากถั่วเหลือง ปี 2546 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-10

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ากากถั่วเหลือง ปี 2546
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 และ ข้อ 7 แห่ง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร กระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ากากถั่วเหลือง ปี 2546 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"สินค้ากากถั่วเหลือง" หมายความถึง กากน้ำมันและกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลืองจะบดหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 2304.00 (รหัสสถิติ 2304.00.0008)
"หนังสือรับรอง" หมายความถึง หนังสือแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
ข้อ 4 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกหนังสือรับรอง
4.1 ต้องเป็นสินค้ากากถั่วเหลืองที่มีถิ่นกำเนิดและส่งมาจากประเทศ ดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ 1947
(2) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรกัมพูชา
4.2 ให้ผู้สิทธิขอรับหนังสือรับรองยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด
ข้อ 5 การออกหนังสือรับรองสำหรับการชำระภาษีในโควตา
5.1 ผู้มีสิทธิยื่นขอหนังสือรับรอง
(1) สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
(2) สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก
(3) สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก
(4) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
(5) สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
(6) สมาคมปศุสัตว์ไทย
5.2 ให้กรมการค้าต่างประเทศออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ที่มีสิทธิโดยไม่จำกัดปริมาณ
5.3 ผู้มีสิทธิยื่นขอหนังสือรับรองตาม ข้อ 5.1 จะแต่งตั้งตัวแทนยื่นขอหนังสือรับรองและทำพิธีการนำเข้ากากถั่วเหลืองตามหนังสือรับรองแทนก็ได้โดยต้องแจ้งการแต่งตั้งแทน เป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ข้อ 6 การยื่นขอหนังสือรับรองสำหรับการชำระภาษีนอกโควตาให้ยื่นขอได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 7 ให้หนังสือรับรองมีอายุ 1 เดือนนับตั้งแต่วันออก และไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ข้อ 8 ให้หนังสือรับรองที่ออกตามระเบียบนี้ใช้สำหรับการนำกากถั่วเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนำเข้าให้กรมการค้าต่างประเทศทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่นำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนดพร้อมหลักฐานสำเนาใบขนสินค้าขาเข้า ที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง
ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update