กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2546 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับการนำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2546
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 แห่ง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 กระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2546 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" หมายความถึง ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภท ที่ 1005.90
"หนังสือรับรอง" หมายความถึง หนังสือแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
ข้อ 4 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกหนังสือรับรองให้ยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศ กำหนด
ข้อ 5 การออกหนังสือรับรองการชำระภาษีในโควตา
5.1 ปริมาณสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้นำเข้าสำหรับ ปี 2546 รวม 54,411 ตัน โดยจะออกหนังสือรับรองให้องค์การคลังสินค้า (อคส.)
5.2 ให้นำสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาม ข้อ 5.1 เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2546 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2546
5.3 ผู้ได้รับจัดสรรปริมาณสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะออกหนังสือรับรองให้ตาม 5.1 อาจแต่งตั้งตัวแทนนำเข้า โดยมีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพร้อมหลักฐานของผู้เป็นตัวแทนให้กรมการค้าต่างประเทศทราบ ก่อนการขอรับหนังสือรับรองได้
ข้อ 6 การออกหนังสือรับรองสำหรับการชำระภาษีนอกโควตา ให้ออกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ข้อ 7 หนังสือรับรองให้มีอายุ 1 เดือน นับตั้งแต่วันออก ในกรณีเป็นหนังสือรับรองการชำระภาษีในโควตา ต้องมีอายุไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และกรณีเป็นหนังสือรับรองสำหรับการชำระภาษีนอกโควตาให้มีอายุไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนำเข้าให้กรมการค้าต่างประเทศทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่นำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบ ขพ. 1 พร้อมสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง
ข้อ 9 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update