กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าชา ปี 2546 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-10

เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 และ ข้อ 7 แห่ง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 กระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าชา ปี 2546 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"สินค้าชา" หมายความถึง สินค้าชาตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 09.02
"หนังสือรับรอง" หมายความถึง หนังสือแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
ข้อ 4 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกหนังสือรับรอง
4.1 สินค้าที่จะขอให้ออกหนังสือรับรองต้องเป็นสินค้าชาที่มีถิ่นกำเนิดและส่งมาจากประเทศ ดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ 1947
(2) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรกัมพูชา
4.2 ให้ผู้มีสิทธิขอรับหนังสือรับรองยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด
ข้อ 5 การออกหนังสือรับรองสำหรับการชำระภาษีในโควตา
5.1 ผู้มีสิทธิยื่นขอหนังสือรับรองการชำระภาษีในโควตา ต้องเป็นนิติบุคคล
5.2 กรมการค้าต่างประเทศ จะออกหนังสือรับรองการชำระภาษีในโควตา ให้กับผู้ที่ได้รับจัดสรรตาม ข้อ 6
ข้อ 6 การจัดสรรปริมาณสินค้าชาสำหรับการออกหนังสือรับรองการชำระภาษีในโควตา
6.1 ปริมาณที่จะจัดสรรสำหรับปี 2546 รวม 621.78 ตัน โดยแยกเป็น ดังนี้
6.1.1 สินค้าชาใบ ร้อยละ 30 ของปริมาณในโควตารวมหรือเท่ากับ 186.534 ตัน
6.1.2 สินค้าชาผง ร้อยละ 70 ของปริมาณในโควตารวมหรือเท่ากับ 435.246 ตัน
6.2 ปริมาณสินค้าชาตาม ข้อ 6.1 จะจัดสรรให้แก่ผู้มีสิทธิ 2 ประเภท ดังนี้
6.2.1 ผู้ค้าชาที่มีประวัติการนำเข้าระหว่างปี 2542-2545 ร้อยละ 80 ของปริมาณในโควตาแต่ละชนิด หรือเท่ากับชาใบ 149.2272 ตัน และชาผง 348.1968 ตัน
6.2.2 ผู้ค้าชารายใหม่ (ไม่มีประวัติการนำเข้า) ร้อยละ 20 ของปริมาณโควตาชาแต่ละชนิด หรือเท่ากับชาใบ 37.3068 ตัน และชาผง 87.0492 ตัน
6.3 ให้ผู้มีสิทธิตาม ข้อ 5.1 ยื่นขอรับปริมาณการจัดสรรได้ภายใน 15 วันทำการนับจากวันประกาศใช้ระเบียบนี้ โดยให้ยื่นความจำนงได้ที่กองการค้าสินค้า ข้อตกลง กรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบคำขอรับการจัดสรรที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด พร้อมหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้รับรองสำเนาทุกฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอรับจัดสรรจะยื่นขอรับปริมาณจัดสรรได้ไม่เกินที่จะจัดสรรรวมในแต่ละประเภท
6.4 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 6.3 จะจัดสรรปริมาณสินค้าชาให้ตามปริมาณที่ยื่นขอ ในกรณีที่ผู้ยื่นขอรับการจัดสรรรวมกันเกินกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ใน ข้อ 6.2.1 และ ข้อ 6.2.2 จะจัดสรรให้ดังนี้
6.4.1 ในกรณีผู้ยื่นขอรับการจัดสรรเป็นผู้ค้าชาที่มีประวัติการนำเข้า ตาม ข้อ 6.2.1 จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนประวัติการนำเข้า
6.4.2 ในกรณีที่ผู้ยื่นขอรับการจัดสรรเป็นผู้ค้าชารายใหม่ ตาม ข้อ 6.2.2 จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนที่ยื่นขอ
6.5 ห้ามโอนสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
ข้อ 7 ให้หนังสือรับรองมีอายุ 1 เดือน นับตั้งแต่วันออกแต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองนำเข้าสินค้าชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2546
ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนำเข้าให้กรมการค้าต่างประเทศทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด พร้อมหลักฐานสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการนับเป็นประวัติการนำเข้าในปีถัดไป
ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update