กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

ตามที่ได้มี ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 กำหนดปริมาณสินค้านมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาสำหรับปี 2546 จำนวน 67,290.00 ตัน รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การบริหารการนำเข้าสินค้านมผงขาดมันเนยสอดคล้องกับภาวะการผลิตและการใช้ภายในประเทศ คณะทำงานพิจารณาจัดสรรสิทธิโควตานำเข้านมผงขาดมันเนยภายใต้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการปศุสัตว์แห่งชาติ เห็นชอบให้นำปริมาณคงเหลือที่ไม่ได้ยื่นขอหนังสือรับรองสำหรับการนำเข้านมผงขาดมันเนยของปี 2546 ในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 รวมเป็นปริมาณ 1,062.300 ตัน มาจัดสรรใหม่
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 ของ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ประกอบกับ ข้อเสนอของคณะทำงานพิจารณาจัดสรรสิทธิโควตานำเข้านมผงขาดมันเนย ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการปศุสัตว์แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 กระทรวงพาณิชย์ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 6 วรรคท้ายแห่ง ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
"ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรไม่สามารถนำเข้าได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ให้นำส่วนจัดสรรที่เหลือดังกล่าวไปจัดสรรให้ผู้มีสิทธิยื่นขอหนังสือรับรองตาม ข้อ 5.1 แต่ละราย โดยให้เป็นไปตามที่คณะทำงานพิจารณาจัดสรรสิทธิโควตานำเข้านมผงขาดมันเนย ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการปศุสัตว์แห่งชาติกำหนด และจะประกาศให้ทราบโดยประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้นำเข้าให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2546"
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update