กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าเมล็ดกาแฟประจำปี 2546 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-10

เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 และ ข้อ 7 แห่ง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 กระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าเมล็ดกาแฟประจำปี 2546 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"สินค้าเมล็ดกาแฟ" หมายความถึง สินค้ากาแฟ จะคั่วหรือแยกคาเฟอีนออกหรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 09.01
"หนังสือรับรอง" หมายความถึง หนังสือแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
ข้อ 4 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกหนังสือรับรอง
4.1 สินค้าที่จะขอให้ออกหนังสือรับรองต้องเป็นสินค้าเมล็ดกาแฟที่มีถิ่นกำเนิด และส่งมาจากประเทศ ดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ 1947
(2) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรกัมพูชา
4.2 ให้ผู้มีสิทธิขอรับหนังสือรับรองยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด
ข้อ 5 การออกหนังสือรับรองสำหรับการชำระภาษีในโควตา
5.1 ผู้มีสิทธิยื่นขอรับหนังสือรับรองต้องเป็นนิติบุคคล
5.2 กรมการค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองให้กับผู้ที่ได้รับจัดสรรตาม ข้อ 6
ข้อ 6 การจัดสรรปริมาณสินค้าเมล็ดกาแฟสำหรับการออกหนังสือรับรองการชำระภาษีในโควตา
6.1 ปริมาณที่จะจัดสรรสำหรับปี 2546 รวม 5.22 ตัน
6.2 ให้ผู้มีสิทธิตาม ข้อ 5.1 ยื่นขอรับปริมาณการจัดสรรได้ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้ โดยให้ยื่นความจำนงได้ที่กองการค้าสินค้า ข้อตกลง กรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบคำขอรับการจัดสรรที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด พร้อมหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้รับรองสำเนาทุกฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอรับจัดสรรจะยื่นขอรับปริมาณจัดสรรได้ไม่เกินปริมาณที่จะจัดสรรรวม
6.3 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 6.2 จะจัดสรรปริมาณสินค้าเมล็ดกาแฟให้ตามปริมาณที่ยื่นขอ หากปริมาณที่ผู้ยื่นขอทั้งหมดรวมกันเกินกว่าที่กำหนดไว้ใน ข้อ 6.1 จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนที่ยื่นขอ
6.4 ห้ามโอนสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
ข้อ 7 ให้หนังสือรับรองมีอายุ 1 เดือน นับตั้งแต่วันออก แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองนำเข้าสินค้าเมล็ดกาแฟตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2546
ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนำเข้าให้กรมการค้าต่างประเทศทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด พร้อมหลักฐานสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง
ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update