กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าลำไยแห้ง ปี 2546 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-10

เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 และ ข้อ 7 แห่ง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 กระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าลำไยแห้ง ปี 2546 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"สินค้าลำไยแห้ง" หมายความถึง สินค้าลำไยแห้งตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 0813.40
"หนังสือรับรอง" หมายความถึง หนังสือแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
ข้อ 4 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกหนังสือรับรอง
4.1 สินค้าที่จะขอให้ออกหนังสือรับรองต้องเป็นสินค้าลำไยแห้งที่มีถิ่นกำเนิดและส่งมาจากประเทศ ดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ 1947
(2) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรกัมพูชา
4.2 ให้ผู้มีสิทธิขอรับหนังสือรับรองยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด
ข้อ 5 การออกหนังสือรับรองสำหรับการชำระภาษีในโควตา
5.1 ผู้มีสิทธิยื่นขอหนังสือรับรองการชำระภาษีในโควตาต้องเป็นนิติบุคคล
5.2 กรมการค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองการชำระภาษีในโควตาให้กับผู้ที่ได้รับจัดสรรตาม ข้อ 6
ข้อ 6 การจัดสรรปริมาณสินค้าลำไยแห้งสำหรับการออกหนังสือรับรองการชำระภาษีในโควตา
6.1 ปริมาณที่จะจัดสรรสำหรับปี 2546 รวม 7.67 ตัน
6.2 ให้ผู้มีสิทธิตาม ข้อ 5.1 ยื่นขอรับปริมาณการจัดสรรได้ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้ โดยให้ยื่นความจำนงได้ที่กองการค้าสินค้า ข้อตกลง กรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบคำขอรับการจัดสรรที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด พร้อมหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลโดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้รับรองสำเนาทุกฉบับ ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอรับจัดสรรจะยื่นขอรับปริมาณจัดสรรได้ไม่เกินปริมาณรวม
6.3 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 6.2 จะจัดสรรปริมาณสินค้าลำไยแห้งให้ตามปริมาณที่ยื่นขอ หากปริมาณที่ยื่นขอทั้งหมดรวมกันเกินกว่าที่กำหนดไว้ใน ข้อ 6.1 จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนที่ยื่นขอ
6.4 ห้ามโอนสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
ข้อ 7 ให้หนังสือรับรองมีอายุ 1 เดือน นับแต่วันออก แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองนำเข้าสินค้าลำไยแห้ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2546
ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนำเข้าให้กรมการค้าต่างประเทศทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนดพร้อมหลักฐานสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง
ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update