กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
:: ว่าด้วยการจำแนกห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

ตามระเบียบกรมทะเบียนการค้า ว่าด้วยการจำแนกห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว พ.ศ. 2545 และ ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการจำแนกห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้วางระเบียบเกี่ยวกับการจำแนกห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว แยกออกต่างหากจากห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนออกจากสารบบทะเบียนไว้ นั้น
บัดนี้ เห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจำแนกห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนออกจากสารบบทะเบียน ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะนายทะเบียนกลาง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการจำแนกห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 ของ ระเบียบกรมทะเบียนการค้า ว่าด้วยการจำแนกห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการจำแนกห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 3 เมื่อนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนใดไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว เช่น มีหลักฐานหรือข้อเท็จจริงยืนยันว่าได้มีการเลิกห้างหรือเลิกทำการค้าขาย หรือประกอบการงานแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกห้างให้สมบูรณ์ หรือปรากฏว่าห้างนั้นไม่ได้นำส่งงบการเงินและไม่มีการติดต่อทางทะเบียนติดต่อกันเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป หรือมีหลักฐานปรากฏชัดว่าห้างนั้นไม่มีที่ตั้งสำนักงาน หรือสถานที่อันได้จดทะเบียนว่าเป็นสำนักงานของห้างนั้นไม่ใช่เป็นที่ตั้งสำนักงานจริง และไม่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานให้นายทะเบียนจำแนกห้างดังกล่าว เป็นห้างที่ไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว ต่างหากจากห้างที่ยังคงประกอบกิจการค้าอยู่
ก่อนดำเนินการจำแนกห้างที่ไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้วตามที่กล่าวข้างต้น ให้นายทะเบียนดำเนินการ ดังนี้
(1) มีจดหมายส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สอบถามไปยังห้างหุ้นส่วนดังกล่าวว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่ และให้ห้างตอบกลับมาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ลงในจดหมาย
(2) ถ้านายทะเบียนได้รับจดหมายตอบจากห้างว่ามิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้วก็ดี หรือมิได้รับตอบก็ดี ให้นายทะเบียนจัดทำประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เรื่อง จำแนกห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนออกจากสารบบทะเบียน และปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ห้างหุ้นส่วนนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
(3) ภายหลังจากดำเนินการตาม (2) แล้ว ถ้าห้างหุ้นส่วนมีหนังสือแจ้งว่ายังคงทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่ ให้ยุติการดำเนินการเพื่อจำแนกห้างหุ้นส่วนนั้น
สำหรับกรณีของห้างที่ไม่มีที่ตั้งสำนักงาน หรือสถานที่อันได้จดทะเบียนไม่ได้เป็นที่ตั้งสำนักงานจริง ให้ดำเนินการเฉพาะการจัดทำประกาศ ฯ ตาม (2) และดำเนินการตาม (3) ข้างต้น"


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อรจิต สิงคาลวณิช อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update