กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-4
:: หมวด1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อ 5-7
:: หมวด2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ข้อ 8-9
:: หมวด3 การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต ข้อ 10-14
:: หมวด4 การบริการข้อมูลข่าวสาร ข้อ 15-17
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
:: ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-17


โดยที่กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับ ข้อ 4 ของ ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะกำหนดระเบียบปฏิบัติในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
" ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
"กรม" หมายความว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์
"หน่วยงานในสังกัด" หมายความว่า หน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ระดับสำนัก ศูนย์ สำนักงานและกอง หรือเทียบเท่าตาม กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545
"หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า ศูนย์สารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด
top

:: หมวด 1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วยรองอธิบดี ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในส่วนกลางทุกหน่วยงาน เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ ข้าราชการในสังกัดศูนย์สารสนเทศที่ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นต่ออธิบดีเกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) การกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร
(2) การกำหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
(3) การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย และข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
(4) การกำหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(5) ปัญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
(6) วินิจฉัยว่าข้อมูลข่าวสารใดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
(7) หน้าที่อื่นตามที่อธิบดีมอบหมาย
ข้อ 7 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
top

:: หมวด 2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 8 ให้หน่วยงานในสังกัดจัดแยกประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล โดยให้แยกออกเป็นประเภทตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี้
(1) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(2) ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
(3) ข้อมูลข่าวสารอื่น
การจัดแยกประเภทข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงลักษณะของข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยมิได้ หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้
ให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งข้อมูลข่าวสารตาม (1) และ (2) ไปยังศูนย์สารสนเทศ
ให้หน่วยงานในสังกัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อ 9 ให้หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารตาม ข้อ 8 (1) และ (2) ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง
top

:: หมวด 3 การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต
ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเข้าตรวจดูหรือขอถ่ายสำเนาข้อมูลข่าวสาร ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือตามแบบท้ายระเบียบนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคำขอตรวจสอบว่าข้อมูลข่าวสารตามคำขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของตน หรือของหน่วยงานในสังกัดอื่นและให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของตน ให้เสนอเรื่องต่อบุคคลตาม ข้อ 11 (1) เพื่อพิจารณา
(2) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครองหรือดูแลของหน่วยงานในสังกัดอื่น ให้ประสานงานไปยังหน่วยงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการให้บุคคลผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณา
ข้อ 11 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตรวจดูหรือให้ทำสำเนาข้อมูลข่าวสาร
(1) หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดหรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมอบหมาย สำหรับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของตน เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารลับ
ในกรณีที่ไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าข้อมูลข่าวสารใดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแล้วนำเสนอให้อธิบดีสั่งการต่อไป
(2) อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมาย สำหรับข้อมูลข่าวสารทุกประเภท
ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอตรวจดูหรือรับสำเนาข้อมูลข่าวสารนั้น ณ หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ผู้นั้นยื่นคำขอ
ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานในสังกัดอื่น ให้หน่วยงานในสังกัดอื่นนั้นจัดส่งข้อมูลข่าวสารหรือสำเนาข้อมูลข่าวสาร ให้หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอตรวจดูหรือรับสำเนาข้อมูลข่าวสารนั้น
ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้แจ้งคำสั่งพร้อมเหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ และแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและกำหนดเวลาในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 14 ข้อมูลข่าวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตไว้เป็นพิเศษ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
top

:: หมวด 4 การบริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 15 ให้หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้ และประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในการนี้ให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อดำเนินการดังกล่าว
ข้อ 16 ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสำเนาหรือสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ยื่นคำขอภายในวันทำการนั้น ถ้าไม่อาจดำเนินการภายในวันทำการนั้นให้แจ้งกำหนดวันและเวลาเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอมารับ แต่ต้องไม่เกินห้าวันทำการ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทำการ
การจัดทำสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปซึ่งรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นผู้รับรอง โดยลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาส่งสำเนาข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ แต่การส่งสำเนาข้อมูลข่าวสารโดยวิธีนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียม การทำสำเนาหรือการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร และค่าส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไว้แล้วจึงจะดำเนินการให้ได้
ข้อ 17 ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน


:: ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) บุญมี จันทรวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

top


 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update