กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
:: ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 ในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2545
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 32 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7 ของ ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 7 ให้มี "คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน" เรียกโดยย่อว่า "กข.กสร." ประกอบด้วยอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบัน เลขานุการกรม เป็นกรรมการ นิติกร 8 ว กองนิติการ เป็นกรรมการและเลขานุการ นิติกร กองนิติการที่ได้รับมอบหมาย และบรรณารักษ์ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ"
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ฐาปบุตร ชมเสวี อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน










 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update