กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
:: ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

เพื่อให้การนำทรัพย์สินของการท่าเรือแห่งประเทศไทยไปจัดหาประโยชน์และเพิ่มพูนรายได้ มีความเหมาะสมและสะดวกในทางปฏิบัติ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 (2) และ มาตรา 29 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ มติ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปจนสัญญาสิ้นสุด
ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบนี้หรือที่ระเบียบนี้มิได้กำหนดไว้โดยแจ้งชัด ให้คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้วินิจฉัยหรือพิจารณาสั่งการ
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"การท่าเรือ" หมายความว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
"ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
"ทรัพย์สิน" หมายความว่า ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมถึงสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินนั้น
"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
"ค่าเช่า" หมายความว่า เงินที่การท่าเรือเรียกเก็บจากผู้เช่าเพื่อเป็นการตอบแทนที่การท่าเรือจัดให้เช่าทรัพย์สิน
"ผลประโยชน์ตอบแทน" หมายความว่า ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
ข้อ 5 การจัดให้เช่าทรัพย์สินให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) ระยะเวลาการเช่าหรือการต่อสัญญาเช่าแต่ละครั้งไม่เกิน 3 ปี ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบอำนาจ โดยในการต่อสัญญาเช่าแต่ละครั้ง ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อทราบก่อน
(2) ระยะเวลาการเช่าหรือการต่อสัญญาเช่าเกิน 3 ปีขึ้นไป ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
ข้อ 6 การจัดให้เช่าให้กระทำโดยวิธีประมูล เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้จะจัดให้เช่าโดยไม่ต้องใช้วิธีประมูลก็ได้ คือ
(1) การให้เช่าเพื่อกิจการท่าเรือ และหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่าเรือตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการใช้ทรัพย์สิน (Master Plan) ของแต่ละท่าเรือ
(2) การให้เช่าเพื่อกิจการสาธารณูปโภค หรือระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน ทางเดิน ทางภารจำยอม ฯลฯ
(3) การให้เช่าเพื่อประโยชน์ของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน วัด องค์การสาธารณกุศลที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร
(4) การให้เช่าเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางวา การให้เช่าอาคารพาณิชย์ ตลาด อาคารสิ่งปลูกสร้างและหรือการให้เช่าพื้นที่ต่อเนื่องจากสัญญาเช่าเดิม เพื่อประกอบกิจการค้าและหรือพักอาศัย ระยะเวลาการให้เช่าไม่เกินคราวละ 3 ปี
(5) การให้เช่าเพื่อปลูกบ้านพักคนงานชั่วคราว เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นการต่อเนื่องกับกิจการก่อสร้างในที่ดินของการท่าเรือ
(6) การให้สิทธิการเช่าแก่ทายาทโดยธรรมของผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
(7) การให้เช่าที่ดินที่มีพื้นที่เล็กน้อยที่ไม่สามารถนำไปหาประโยชน์ โดยการปลูกสร้างอาคารขนาดมาตรฐานตามเทศบัญญัติได้
(8) การให้เช่าอย่างอื่นที่การท่าเรือเห็นว่า โดยสภาพไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการประมูล แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสียก่อน
ข้อ 7 การให้เช่าโดยวิธีประมูลให้กำหนดเงื่อนไข ดังนี้
(1) อัตราค่าเช่าต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่การท่าเรือกำหนด
(2) ผลประโยชน์ตอบแทนจะต้องไม่ต่ำกว่าที่การท่าเรือกำหนด (ถ้ามี)
(3) หลักประกันซองต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าตลอดอายุของค่าเช่า ตาม ข้อ 7 (1) และหรือผลประโยชน์ตอบแทน (ถ้ามี) ตามที่การท่าเรือกำหนดตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม ข้อ 7 (2)
(4) ข้อสงวนสิทธิที่การท่าเรือทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเลือกผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนรายหนึ่งรายใด ให้เป็นผู้ชนะการประมูล โดยไม่จำเป็นต้องเลือกผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการประมูลก็ได้ หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการดำเนินการกระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือมีผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนมาเพียงรายเดียว หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้เสนอมานั้นยังไม่เหมาะสมกับมูลค่าของทรัพย์สินที่จะให้เช่า
(5) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่การท่าเรือเห็นสมควรเป็นกรณีไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการท่าเรือ
ข้อ 8 อัตราค่าเช่าและผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าทรัพย์สิน กรณีให้เช่าโดยมิได้ประมูล ให้เรียกเก็บตามประกาศของการท่าเรือ
การปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าเช่าและผลประโยชน์ตอบแทน ให้กองจัดการทรัพย์สิน ฝ่ายการพัสดุและกองนิติการและจัดการทรัพย์สิน ท่าเรือแหลมฉบังพิจารณาและให้เสนอคณะกรรมการทุกๆ 3 ปี หากอัตราที่เรียกเก็บอยู่เหมาะสมแล้วจะไม่ปรับปรุงก็ได้
ข้อ 9 สำหรับผู้เช่าที่มิใช่หน่วยงานของรัฐต้องมีหลักประกันเพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญาได้ ตามที่การท่าเรือกำหนด
ข้อ 10 การโอนสิทธิการเช่าและการเช่าช่วงจะกระทำได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจตาม ข้อ 5 ก่อน
ข้อ 11 ให้การท่าเรือกำหนดแผนแม่บทการใช้ทรัพย์สิน (Master Plan) ของท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบังเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน และต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผนแม่บทการใช้ทรัพย์สิน (Master Plan) ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ข้อ 12 ให้ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update