กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
:: ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสาร และสำนวนในกรมบังคับคดี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ. 2519 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กระทรวงยุติธรรมจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 1 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ. 2519 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 1 สำนวนเกี่ยวกับการบังคับคดี
บรรดาสำนวนความเกี่ยวกับการบังคับคดีอันถึงที่สุดหรือพ้นระยะเวลาการบังคับคดีเกินกว่าหนึ่งปี ให้จัดการปลดทำลาย คงเก็บรักษาไว้เฉพาะเอกสารสิทธิและเอกสารอื่นตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีเห็นสมควรกำหนด นอกนั้นให้ทำลายเสีย"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 2 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ. 2519 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 2 สำนวนเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย
บรรดาสำนวนความเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายอันถึงที่สุดเกินกว่าหนึ่งปีนับแต่ปิดคดี หรือเนื่องจากการประนอมหนี้สำเร็จ หรือยกเลิกการล้มละลาย หรือสำนวนสาขาคดีล้มละลายอันถึงที่สุดเกินกว่าหนึ่งปี ให้จัดการปลดทำลาย คงเก็บรักษาไว้เฉพาะเอกสารสิทธิ และเอกสารอื่นตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีเห็นสมควรกำหนด นอกนั้นให้ทำลายเสีย"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ. 2519 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 3 สำนวนเกี่ยวกับการวางทรัพย์
บรรดาสำนวนความเกี่ยวกับการวางทรัพย์อันถึงที่สุดเกินกว่าหนึ่งปีให้จัดการปลดทำลาย คงเก็บรักษาไว้เฉพาะคำร้องขอวางทรัพย์ คำร้องขอรับเงิน คำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล เอกสารสิทธิ บัญชีทรัพย์ หนังสือแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหนังสือข้อตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ บัญชีแสดงการรับและจ่ายเงิน และเอกสารอื่นตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีเห็นสมควรกำหนดนอกนั้นให้ทำลายเสีย"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ. 2519 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4 สำนวนเกี่ยวกับการชำระบัญชี
บรรดาสำนวนความเกี่ยวกับการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีอันถึงที่สุดเกินกว่าหนึ่งปีนับแต่เสร็จการชำระบัญชี หรือถอนการชำระบัญชีให้จัดการปลดทำลาย คงเก็บรักษาไว้เฉพาะเอกสารสิทธิ และเอกสารอื่นตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีเห็นสมควรกำหนด นอกนั้นให้ทำลายเสีย"


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update