กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
:: ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเหมาะสมกับปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 (1) และ มาตรา 29 (4) แห่ง พระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6) ใน ข้อ 11 แห่ง ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543
"(6) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยกำหนด"


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update