กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
:: ฉบับที่ 138
:: ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาคำขอต่างๆ ในเรื่องการใช้ที่ดินการก่อสร้างอาคาร และการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-13

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาคำขอต่างๆ ในเรื่องการใช้ที่ดินการก่อสร้างอาคาร และการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 29 (2) แห่ง พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 138 ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาคำขอต่างๆ ในเรื่องการใช้ที่ดินการก่อสร้างอาคาร และการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 114 ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาคำขอต่างๆ ในเรื่องการใช้ที่ดินการก่อสร้างอาคารและการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2540
(2) ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 129 ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาคำขอต่างๆ ในเรื่องการใช้ที่ดินการก่อสร้างอาคารและการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2543
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"กนอ." หมายความว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
"ผู้ว่าการ" หมายความว่า ผู้ว่าการ กนอ.
"ผู้พิจารณาอนุญาต" หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าการให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
"ส่วนงานที่มีหน้าที่พิจารณา" หมายความถึง สำนักบริการเบ็ดเสร็จครบวงจรหรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง หรือฝ่ายท่าเรืออุตสาหกรรม
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า พนักงานของส่วนงานที่มีหน้าที่พิจารณา
"วัน" หมายความว่า วันทำการตามปกติของ กนอ.
ข้อ 6 นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมที่บุคคลอื่นร่วมดำเนินงานกับ กนอ. ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเขต และได้มีประกาศหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเขตเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว ให้ส่วนงานที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดิน พิจารณาโดยใช้ผังของโครงการนิคมอุตสาหกรรม (Conceptual Land Use Plan) เป็นผังการแสดงการใช้ที่ดินในเชิงธุรกิจ
ข้อ 7 เมื่อมีผู้ประสงค์จะประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมายื่นคำขอใช้ที่ดิน เพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีเอกสารประกอบคำขอถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ผู้พิจารณาอนุญาตออกใบพิจารณาอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอใช้ที่ดินทันที
สำหรับกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอใช้ที่ดินโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซด์ (Website) ของ กนอ. เมื่อผู้ยื่นคำขอส่งแฟ้ม (File) เอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ต่อ กนอ. และสำนักบริการเบ็ดเสร็จครบวงจรได้รับคำขอใช้ที่ดินที่ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ (Website) ของ กนอ. แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตอบรับคำขอใช้ที่ดินดังกล่าวโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีเมล์ (E-mail) แก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อทราบโดยพลัน เมื่อผู้พิจารณาอนุญาตได้พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรให้ผู้ยื่นคำขอใช้ที่ดินได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ให้สำนักบริการเบ็ดเสร็จครบวงจรแจ้งเป็นหนังสือการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีเมล์ (E-mail) ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อผู้ยื่นคำขอใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมารับใบอนุญาตพร้อมกับลงนามในสัญญา แต่ละประเภทเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่วนงานที่มีหน้าที่พิจารณาจัดทำสำเนาคำขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมพร้อมเงื่อนไขแนบท้าย แล้วแจ้งให้ผู้ร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกทราบ เพื่อนำไปตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ส่วนงานที่มีหน้าที่พิจารณาเป็นผู้ติดตาม กำกับ ดูแล โดยแจ้งให้ผู้ใช้ที่ดินให้ข้อมูลข้อเท็จจริงตามแบบที่ กนอ. กำหนด
ข้อ 8 การขอใช้ที่ดินที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กนอ. หรือคณะกรรมการ กนอ. กำหนด ให้ผู้พิจารณาอนุญาตแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบและใช้เวลาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ใช้ที่ดินภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำขอ
ข้อ 9 ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตาม ข้อ 7 หรือ ข้อ 8 ได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยยื่นคำขอต่อ กนอ. และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ผู้พิจารณาอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน นับถัดจากวันที่ยื่นคำขอ
หากส่วนงานที่มีหน้าที่พิจารณาไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้พิจารณาอนุญาต จัดทำรายงานพร้อมชี้แจงปัญหาอุปสรรคต่อผู้ว่าการ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับคำขอ
กรณีผู้พิจารณาอนุญาตมิได้ดำเนินการตามวรรคสอง ให้ถือว่าส่วนงานที่มีหน้าที่พิจารณาได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จแล้ว และให้ผู้พิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอ
ข้อ 10 ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ตาม ข้อ 9 มีความประสงค์จะขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ผู้พิจารณาอนุญาตออกใบรับรองภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ยื่นคำขอได้ยื่นคำขอโดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และได้มีการตรวจอาคารดังกล่าวถูกต้อง ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว
ข้อ 11 การพิจารณาคำขอการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ การประกอบอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา ดังนี้
(1) รับคำขอ ตรวจสอบเอกสาร ตรวจโรงงาน และพิจารณาเสนอความเห็นภายใน 2 วัน เมื่อได้มีการตรวจโรงงานและเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
(2) การพิจารณาของผู้พิจารณาอนุญาตและแจ้งผลการพิจารณาให้ใช้เวลา 1 วัน
ข้อ 12 การพิจารณาคำขออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม เช่น การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการ การขอขยายระยะเวลาเริ่มปลูกสร้างอาคารหรือโรงงาน การขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน การโอนสิทธิการใช้ที่ดินและหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นต้น ให้พิจารณาตามขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการดังนี้
(1) รับคำขอ ตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาเสนอความเห็นภายใน 2 วัน เมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
(2) การพิจารณาของผู้พิจารณาอนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาให้ใช้เวลา 1 วัน
ข้อ 13 กำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 11 และ ข้อ 12 ดังกล่าวข้างต้น ไม่นับรวมระยะเวลาที่ กนอ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอ จัดส่งหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโรงงานเพื่อประกอบการพิจารณา


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อัญชลี ชวนิชย์ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update