กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบการประปานครหลวง
:: ฉบับที่ 56
:: ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงเพื่อประชาชน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วยกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงเพื่อประชาชน เพื่อใช้งานบริการประชาชนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 33 (2) แห่ง พระราชบัญญัติ การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 จึงกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 56 ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงเพื่อประชาชน (พ.ศ. 2546)"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแนบท้ายระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2546) และให้ใช้ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแนบท้ายระเบียบนี้แทน


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุธรรม ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าการ การประปานครหลวง

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแนบท้ายระเบียบ กปน. ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2546)
1. การขอติดตั้งประปาใหม่รายเดี่ยว มาตรวัดน้ำขนาด ? 1/2 นิ้ว - ? 8 นิ้ว และไม่มีการวางท่อจ่ายน้ำ
1.1 มาตรวัดน้ำขนาด ? 1/2 นิ้ว - ? 1 นิ้ว
- ระยะเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 1 วันทำการ
- ระยะเวลาตั้งแต่รับชำระเงินจนถึงติดตั้งประปาใหม่ให้แล้วเสร็จ 3 วันทำการ
1.2 มาตรวัดน้ำขนาด ? 1 1/2 นิ้ว - ? 8 นิ้ว
- ระยะเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 4 วันทำการ
- ระยะเวลาตั้งแต่รับชำระเงินจนถึงติดตั้งประปาใหม่แล้วเสร็จ 15 วันทำการ
2. การขอติดตั้งประปาใหม่ วงเงินค่าแรงจ้างเหมาไม่เกิน 300,000 บาท
- ระยะเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 10 วันทำการ
- ระยะเวลาตั้งแต่รับชำระเงินจนถึงติดตั้งประปาใหม่แล้วเสร็จ 60 วันทำการ
3. การขอติดตั้งประปาใหม่ วงเงินค่าแรงจ้างเหมาเกิน 300,000 บาท
- ระยะเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 15 วันทำการ
- ระยะเวลาตั้งแต่รับชำระเงินจนถึงวันทำสัญญาจ้างเหมา (กรณีสอบราคา) 42 วันทำการ
- ระยะเวลาตั้งแต่รับชำระเงินจนถึงวันทำสัญญาจ้างเหมา (กรณีประกวดราคา) 72 วันทำการ
4. การขอติดตั้งประปาซ้ำ
- ระยะเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 1 วันทำการ
- ระยะเวลาตั้งแต่รับชำระเงินจนถึงรับติดตั้งแล้วเสร็จ 3 วันทำการ
5. การยกเลิกการใช้น้ำประปาประเภทชั่วคราวและประเภทถาวร
- ระยะเวลาตั้งแต่ยื่นคำขอจนถึงยกเลิกการใช้น้ำ 4 วันทำการ
6. การขอบรรจบการใช้น้ำคืน
- ระยะเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงวันบรรจบมาตรคืน 3 วันทำการ
7. การขอฝากมาตรวัดน้ำ
- ระยะเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 2 วันทำการ
- ระยะเวลาตั้งแต่รับชำระเงินจนถึงถอดมาตร 3 วันทำการ
8. การขอย้าย-ยกมาตรวัดน้ำ (ตามความประสงค์ของผู้ใช้น้ำ)
- ระยะเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 3 วันทำการ
- ระยะเวลาตั้งแต่รับชำระเงินจนถึงดำเนินการแล้วเสร็จ 3 วันทำการ
9. การขอย้ายแนวเส้นท่อประปา
- ระยะเวลาปฏิบัติงานกรณีการประปานครหลวงดำเนินการเอง 22 วันทำการ
- ระยะเวลาปฏิบัติงานกรณีจ้างเหมา (วงเงินค่าจ้างเหมาไม่เกิน 300,000 บาท) 3 วันทำการ
10. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ ฯลฯ
- ระยะเวลาตั้งแต่ยื่นคำร้องจนถึงแจ้งสาเหตุและการแก้ไขให้ผู้ใช้น้ำทราบ 3 วันทำการ
11. การปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน 5 วันทำการ
และผลประโยชน์ของการประปานครหลวง
12. การปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง และการจ่ายเงิน (งานนอกโครงการ)
12.1 การปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ/การจ้าง 29 วันทำการ
12.2 การปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย 22 วันทำการ
(ในกรณีที่ต้องคืนท่อและอุปกรณ์ให้ กปน. และหรือส่งมอบAsbuilt Drawing ให้ กปน.)
13. การขอถอนคืนหลักประกันต่างๆ
13.1 การขอถอนคืนหลักประกันสัญญา หรือหลักประกันท่อและอุปกรณ์ท่อที่ กปน. จัดให้
- กรณีเงินสด 7 วันทำการ
- กรณีหนังสือค้ำประกัน 5 วันทำการ
13.2 การขอถอนคืนหลักประกันอื่นๆ 10 วันทำการ
14. การขออนุมัติแบบแปลนก่อสร้างระบบประปาเอกชน 12 วันทำการ
15. การออกใบรับรองมาตรฐานการผลิตท่อและอุปกรณ์ 5 วันทำการ
16. การขอซื้อน้ำดิบ
- กรณียื่นขอเพื่ออุปโภค 10 วันทำการ
- กรณียื่นขอเพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 20 วันทำการ
- ระยะเวลาในการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 1 วันทำการ
- กรณีข้อมูลที่เปิดเผยได้และต้องประสานงานกับหน่วยงาน 3 วันทำการ
- กรณีข้อมูลที่อาจเปิดเผยไม่ได้และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารพิจารณาวินิจฉัย 7 วันทำการ
18. การรับชำระเงินค่าน้ำประปา 3 นาทีต่อรายการ
19. การซ่อมท่อประปาแตกรั่ว (เฉพาะท่อบริการและท่อจ่ายน้ำ) 24 ชั่วโมง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update