กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
:: ว่าด้วยเครื่องหมายแสดงแนวเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า และเครื่องหมายแสดงแนวเขตระบบรถไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2546

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 37 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
1. ให้กำหนดเครื่องหมายแสดงแนวเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า เป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 และแบบที่ 2 ท้ายระเบียบนี้
2. ให้กำหนดเครื่องหมายแสดงแนวเขตระบบรถไฟฟ้า เป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 และแบบที่ 2 ท้ายระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update