กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท
:: ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-16

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ ข้อ 4 แห่ง ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเทศบาลเมืองชัยนาทจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจนุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
ข้อ 4 ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองชัยนาท ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 2 เลขที่ 58/36 ถนนวงษ์โต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5644 ในวันและเวลาราชการ
ข้อ 5 ประชาชนผู้ขอเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารต้องแต่งกายสุภาพหรือตามความนิยมของท้องถิ่น
ข้อ 6 ห้ามนำอาวุธเข้าไปในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 7 ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มมึนเมาเพื่อรับประทานหรือดื่มในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 8 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 9 การใช้สถานที่ ต้องเคารพสถานที่ ไม่ส่งเสียงดังจนเป็นการรบกวนผู้อื่นและต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อ 10 ประชาชนผู้ขอเข้าตรวจ ศึกษา ค้นคว้า ต้องลงทะเบียนในสมุดทะเบียนที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดไว้
ข้อ 11 การตรวจ ค้าคว้า ศึกษา ข้อมูลข่าวสารใดพึงใช้ความระมัดระวังและรักษาเยี่ยงวิญญูชน
ข้อ 12 เมื่อตรวจค้นคว้า ศึกษา เสร็จสิ้นแล้วให้นำไปคืนแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 13 ห้ามนำข้อมูลข่าวสารใดออกนอกศูนย์ข้อมูลข่าวสารเว้นแต่ได้รับอนุญาต
ข้อ 14 ผู้ใดประมาทเลินเล่อ หรือจงใจทำให้ข้อมูลข่าวสารใด ชำรุด เสียหาย สูญหาย ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรืออาจถูกฟ้องร้องได้
ข้อ 15 การยืมหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารใดต้องได้รับอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามที่ เทศบาลเมืองชัยนาทกำหนด
ข้อ 16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งให้ผู้นั้นออกจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการอันสมควร


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) เจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update