กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-5
:: หมวด1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลเมืองชัยนาท ข้อ 6-10
:: หมวด2 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ข้อ 11
:: หมวด3 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ข้อ 12-13
:: หมวด4 การขอตรวจดู การขอข้อมูลข่าวสาร และการอนุญาต ข้อ 14-23
:: หมวด5 กำหนดระยะเวลา ข้อ 24
:: หมวด6 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อ 25
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท
:: ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-25


เพื่อให้การบริการ การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 4 แห่ง ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจและ ข้อ 9 แห่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 เทศบาลเมืองชัยนาท จึงวางระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลเมืองชัยนาทในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"เทศบาล" หมายความว่า เทศบาลเมืองชัยนาท
"หน่วยงานในสังกัด" หมายความว่า สำนัก กอง หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดเทศบาล
" ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท
"ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองชัยนาทตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
"นายกเทศมนตรี" หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองชัยนาท
"วัน" หมายความว่า วันตามปีปฏิทิน
"วันทำการ" หมายความว่า วันทำการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ
"คำขอ" หมายความว่า คำขอข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบหรือให้นายกเทศมนตรีมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
top

:: หมวด 1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองชัยนาท
ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ประกอบด้วย
1. เทศมนตรี ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
3. ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
4. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
5. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
6. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ
7. หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม กรรมการ
8. ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ
9. รองปลัดเทศบาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นิติกร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร
2 ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่
3. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
4. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่เทศบาล หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
6. ให้คำแนะคำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการ
7. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
9. เชิญบุคคลใด มาสอบถามหรือให้ชี้แจงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
10. ดำเนินงานอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ข้อ 8 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 9 ให้นำความใน ข้อ 9 มาใช้บังคับการประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลม
ข้อ 10 มติของคณะกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการตามมตินั้น
top

:: หมวด 2 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 11 ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองชัยนาท ขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลของกองวิชาการและแผนงานเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จำหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
top

:: หมวด 3 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 12 ให้หน่วยงานในสังกัดจัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไป ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการกฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ ดังนี้
1. ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
2. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3. ข้อมูลข่าวสารอื่น
4. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
การจัดแยกข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงลักษณะของข้อมูลข่าวสาร ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยมิได้หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้
ให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งสำเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง 1 และ 2 ไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู ค้นคว้า หรือขอสำเนา
ให้หน่วยงานในสังกัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล การตรวจสอบติดตามและประสานงานในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสาม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้ง รับผิดชอบในการพิจารณาให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องจัดส่งให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคสาม
ข้อ 13 ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานในสังกัดส่งมาให้ตาม ข้อ 13 วรรคสาม โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง
ให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำบัญชีข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม ข้อ 13 วรรคสาม ให้พร้อมในการที่จะพิจารณาสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเมื่อมีผู้ใดยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองหรือควบคุม ดูแล ดังกล่าว
top

:: หมวด 4 การขอตรวจดู การขอข้อมูลข่าวสาร และการอนุญาต
ข้อ 14 ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดทำสมุดทะเบียนสำหรับผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่ตั้งแสดงไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานของทางราชการ
ข้อ 15 การขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารที่มีคำรับรองถูกต้องให้ยื้นคำขอเป็นหนังสือ ตามแบบที่เทศบาลกำหนดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือเขียนขึ้นเองโดยให้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะ ที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคำขอตรวจสอบว่า ข้อมูลข่าวสารตามคำขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของเทศบาลใดหรือหน่วยงานนอกสังกัดอื่นใด
หากเป็นข้อมูลข่าวสารและอยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 2 เป็นผู้อนุญาตและลงนามในสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร โดยลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง ตลอดจนวันเดือนปีให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้รับรองตามจำนวนที่ผู้ยื่นขอขอให้รับรอง
ข้อ 16 ในกรณีขอตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารอื่น ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการประจำจังหวัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเสนอเรื่องไปยังหน่วยงานนั้น พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ยื่นขอไปประสานกับหน่วยงานนั้นโดยตรงด้วยหากประสงค์
ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาตโดยให้พนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 2 เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ในกรณีการที่ไม่อาจวินิจฉัยได้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีคำร้องขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ หรือไม่ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ข้อ 17 กรณีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอนั้นกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้หน่วยงานนั้นแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยมิชักช้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียนั้นคัดค้าน ภายในเวลาที่กำหนดไว้ใน มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อ 18 กรณีผู้มีอำนาจอนุญาตมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอใดให้แจ้งคำสั่งพร้อมเหตุผลให้ผู้ยื่นขอทราบ พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตดังกล่าว ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ด้วย
ข้อ 19 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม มาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการให้บริการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ข้อ 20 ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือหน่วยงานในสังกัดพิจารณาให้บริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารลับตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือตามที่ผู้มีอำนาจตาม ข้อ 19 เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย
ข้อ 21 ข้อมูลข่าวสารใด หากมีกฎหมายระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจอต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
ข้อ 22 ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้เผยแพร่หรือจำหน่ายให้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
ข้อ 23 การเรียกค่าธรรมเนียมการทำสำเนาหรือสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายได้จากการจำหน่ายข้อมูลข่าวสารตาม ข้อ 23 และค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
top

:: หมวด 5 กำหนดระยะเวลา
ข้อ 24 การบริการข้อมูลข่าวสารตามคำขอให้หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารดำเนินการ ให้บริการภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้
1. การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู หรือขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการที่ได้รับคำขอนั้น
2. การให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานในสังกัดให้พิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการที่ได้มีคำขอนั้น ถ้าไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการนั้นได้ให้แจ้งกำหนดวันและเวลาตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้ยื่นขอมารับ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันทำการ ในกรณีมีเหตุจำเป็นอาจขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีมอบหมายเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทำการ
3. กรณีที่ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน เมื่อรวมเวลาตั้งแต่วันรับคำขอ การแจ้งให้คัดค้าน การพิจารณาว่าจะสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย รวมแล้วต้องเกินสามสิบวัน ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ขออนุมัตินายกเทศมนตรีขอขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องแสดงเหตุผล และรวมเวลาแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
top

:: หมวด 6 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 25 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองชัยนาท ตั้งอยู่ที่ กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท เลขที่ 58/36 ถนนวงษ์โต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5644 โทรสาร 0-5641-2434 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ CHAINATMUN @ HOTMAILS.COM


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) เจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

top

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update