กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบเทศบาลเมืองท่าข้าม
:: ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-6
:: หมวด1 คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 7-11
:: หมวด2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 12-13
:: หมวด3 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต ข้อ 14-16
:: หมวด4 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 17-22
:: หมวด5 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 23
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบเทศบาลเมืองท่าข้าม
:: ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-23


โดยที่ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับ ข้อ 4 ของ ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดู ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 กำหนดว่า การให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐจะกำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย เทศบาลเมืองท่าข้ามจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบเทศบาลเมืองท่าข้าม ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งใดของเทศบาลเมืองท่าข้ามในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้มาช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองท่าข้าม
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
" ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองท่าข้าม ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
top

:: หมวด 1 คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม เรียกโดยย่อว่า "กข.ทม.ทข." ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ปลัดเทศบาลเมืองท่าข้าม รองปลัดเทศบาลเมืองท่าข้าม หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นกรรมการ
ให้หัวหน้างานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 8 ให้ กข.ทม.ทข. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(2) พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นความลับของทางราชการ
(3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่ควรจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(4) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของราชการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
(5) พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ
(7) ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามมอบหมาย
ข้อ 9 การประชุม กข.ทม.ทข. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 10 ให้นำความใน ข้อ 9 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่ กข.ทม.ทข. แต่งตั้งโดยอนุโลม
ข้อ 11 มติของ กข.ทม.ทข. ให้ถือเป็นยุติ เว้นแต่มีความเห็นเป็นหลายฝ่ายหรือมีเหตุอันสมควร กรณีที่สำนักหรือกองเจ้าของเรื่องมีความเห็นเป็นอย่างอื่น และประสงค์ให้เสนอนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามวินิจฉัยต่อไป
top

:: หมวด 2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 12 ให้หน่วยงานในสำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้ามจัดประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบส่งให้กองวิชาการและแผนงานเพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลนั้นไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการใดจะเปิดเผยได้หรือไม่ ให้นำเสนอ กข.ทม.ทข. วินิจฉัยตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ 13 ในการดำเนินงานตาม ข้อ 12 ให้หน่วยงานในสำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้ามจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
top

:: หมวด 3 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต
ข้อ 14 การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กข.ทม.ทข. กำหนด
ข้อ 15 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล ให้นำเสนอนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต
ข้อ 16 ข้อมูลข่าวสารของราชการใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้นด้วย
top

:: หมวด 4 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 17 ให้กองวิชาการและแผนงานดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ ขาย จำหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ นอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กข.ทม.ทข. กำหนด
ข้อ 18 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีไว้เผยแพร่ เพื่อขาย หรือจำหน่าย ให้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ กข.ทม.ทข. กำหนด
ข้อ 19 การเรียกค่าธรรมเนียมในการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กข.ทม.ทข. กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 20 รายได้จากการขายหรือจำหน่ายข้อมูลข่าวสารของราชการตาม ข้อ 18 และค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 19 ให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
ข้อ 21 การบริการส่งข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยทางโทรสารให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีเร่งด่วน โดยให้คำนึงถึงความสิ้นเปลือง เช่น จำนวนข้อมูลข่าวสารของราชการ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่ง ทั้งนี้ ให้หัวหน้าสำนัก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกองเจ้าของเรื่อง เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ข้อ 22 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
top

:: หมวด 5 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 23 ให้กองวิชาการและแผนงานจัดสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือให้คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐและเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานในสำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update