กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบวุฒิสภา
:: ว่าด้วยการลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภา
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 แห่ง ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2544 ประธานวุฒิสภาจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2544
ข้อ 4 สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดมีความจำเป็นไม่อาจมาประชุมตามกำหนดได้เนื่องจากป่วย ไปปฏิบัติราชการในภารกิจของวุฒิสภาหรือรัฐสภา หรือด้วยเหตุผลอื่นให้แจ้งลาประชุมเป็นการล่วงหน้าต่อประธานวุฒิสภา โดยทำเป็นหนังสือหรือใบลาการประชุมตามแบบท้ายระเบียบนี้
สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจแจ้งลาประชุมล่วงหน้าได้ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งลาประชุมต่อประธานวุฒิสภาภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันประชุม
ข้อ 5 การลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณีการลาป่วย และการลาไปปฏิบัติราชการในภารกิจของวุฒิสภาและรัฐสภาเท่านั้น
การลาประชุมด้วยเหตุผลอื่น จะอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น
ในการพิจารณาของประธานวุฒิสภาตามวรรคสอง ประธานวุฒิสภาจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายใน 7 วันนับแต่วันที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับหนังสือหรือใบลาการประชุมจากสมาชิกวุฒิสภา
ข้อ 6 สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดไม่มาประชุมตามกำหนด โดยมิได้แจ้งลาประชุมต่อประธานวุฒิสภา หรือแจ้งลาประชุมแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภาให้ถือว่าขาดประชุม
สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดขาดประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งให้สมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นทราบโดยทันที
ข้อ 7 ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พลตรี มนูญกฤต รูปขจร ประธานวุฒิสภา
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update