กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-9

ตามที่ มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ออกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ซึ่ง ข้อ 4 ของประกาศฯ ดังกล่าว ได้ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการก็ได้
อาศัยอำนาจตาม มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ ข้อ 4 ของ ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงออกระเบียบเพื่อให้สำนักต่างๆ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้สำนักต่างๆ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีหน้าที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารของราชการตาม มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดำเนินการส่งข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวนั้นลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วส่งสำเนาให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สำนักบริหารกลางเพื่อจัดเก็บให้ประชาชนขอเข้าตรวจดูได้
ข้อ 4 ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการกับสำนักต่างๆ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาขอคัดลอกข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของสำนักงานดังกล่าวนั้น
ข้อ 5 เมื่อประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ นอกจากกรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือที่มีการจัดไว้ให้ประชาชนได้ค้นคว้าตาม มาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ผู้อำนวยการสำนักที่มีหน้าที่ครอบครอง หรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและดำเนินการตาม มาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อ 6 กรณีที่ผู้มีหน้าที่ตาม ข้อ 5 ไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าเอกสารที่ประชาชนขอตรวจดูหรือขอคัดลอกจะเป็นเอกสารที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดู หรือขอคัดลอกตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้หรือไม่ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้พิจารณา
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักกิจการระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นกรรมการ และนิติกร 9 ชช. เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 7 ให้สำนักบริหารกลางเป็นผู้ดำเนินการในการเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อ 8 วิธีการปฏิบัติในการให้ประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนด
ข้อ 9 ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ดำเนินการรวบรวมและสรุปการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการตามระเบียบนี้แล้วรายงานให้ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ เป็นประจำทุกหกเดือน


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update