กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
:: ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2543 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างกระทรวงยุติธรรม ตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กระทรวงยุติธรรมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
" ข้อ 3 ให้ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามระเบียบนี้"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4 ผู้ยื่นคำขอต้องกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ซึ่งจะขอรับได้ที่สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
" ข้อ 5 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พร้อมกับหลักฐานแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงาน"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
" ข้อ 6 เมื่อได้รับคำขอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความในคำขอเบื้องต้นเสียชั้นหนึ่งก่อน เมื่อเห็นว่ามีข้อความครบถ้วนแล้วให้ลงทะเบียนการรับคำขอพร้อมกับออกใบรับลงนามเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ยื่นคำขอ
การดำเนินการตามวรรคหนึ่งนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบหมายให้ข้าราชการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ที่เห็นสมควรเป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้"


:: ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update