กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
:: ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสากรรมได้ออกระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 ซึ่งตาม ข้อ 8 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นกรรมการแล้ว นั้น
เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ทำให้หน่วยงานซึ่งร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบดังกล่าว เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 4 แห่ง ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกระเบียบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อ 8 แห่ง ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการรับรองระบบงาน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และหัวหน้ากลุ่มนิติการ กองกลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ"
ข้อ 4 ให้ยกเลิก ข้อ 23 (1) แห่ง ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 23 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานมี ดังนี้
(1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสถานที่ติดต่อข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ"


:: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) มนู เลียวไพโรจน์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update