กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-6
:: หมวด1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สท. ข้อ 7-11
:: หมวด2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 12-13
:: หมวด3 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต ข้อ 14-16
:: หมวด4 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 17-22
:: หมวด5 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 23
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
:: ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-23


โดยที่ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจนุเบกษา และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูโดยสะดวกและเป็นระเบียบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้มาช่วยปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
"สท." หมายความว่า สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
ข้อ 6 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจออกระเบียบประกาศ รวมทั้งอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
top

:: หมวด 1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สท.
ข้อ 7 ให้มี "คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ" เรียกโดยย่อว่า "กข.สท." ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ เป็นที่ปรึกษากรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็กผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ และผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล หัวหน้าฝ่ายนิติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 8 ให้ กข. สท. มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กำกับ ดูแล บริหาร และปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(2) พิจารณาวางระเบียบ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาตและการบริการประชาชน เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
(3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทต่างๆ ของข้อมูลข่าวสาร
(4) พิจารณาวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ต้องเปิดเผย
(5) วินิจฉัยคำร้องขอให้ทบทวนคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านหรือคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(7) อำนาจหน้าที่อื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 9 การประชุม กข. สท. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานหรือรองประธานไม่มาประชุม หรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นการชี้ขาด
ข้อ 10 ให้นำความใน ข้อ 9 มาใช้บังคับการประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ กข. สท. แต่งตั้งขึ้นโดยอนุโลม
ข้อ 11 มติของ กข. สท. ให้ถือเป็นยุติ เว้นแต่มีความเห็นเป็นหลายฝ่ายหรือมีเหตุอันสมควร กรณีที่กองหรือสำนักเจ้าของเรื่องมีความเห็นเป็นอย่างอื่นให้เสนอผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ วินิจฉัยต่อไป
top

:: หมวด 2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 12 ให้กอง และสำนักต่างๆ ของ สท. จัดระบบ ประเภทและทำดรรชนีข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ ส่งให้กองกลาง สท. เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลนั้นไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข่อมูลข่าวสารของราชการใดจะนำพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ให้เสนอ กข. สท. วินิจฉัยตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ 13 ในการดำเนินงานตาม ข้อ 12 ให้กอง และสำนักต่างๆ ใน สท. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมดูแลตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
top

:: หมวด 3 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต
ข้อ 14 การเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กข.สท. กำหนด
ข้อ 15 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาลให้นำเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ พิจารณาอนุญาต
ข้อ 16 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นกรณีพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้นด้วย
top

:: หมวด 4 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 17 ให้กองกลางดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ ขาย จำหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากที่กล่าวไว้วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ กข. สท. กำหนด
ข้อ 18 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายให้คิดค่าใช้จ่ายตามที่ กข. สท. กำหนด
ข้อ 19 การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กข. สท. กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 20 รายได้จากการขายหรือจำหน่ายข้อมูลข่าวสารของราชการตาม ข้อ 18 และค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 19 ให้ปฏิบัติระเบียบของราชการ
ข้อ 21 การบริการส่งข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยทางโทรสาร ให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีเร่งด่วนโดยให้คำนึงถึงความสิ้นเปลือง เช่น จำนวนข้อมูลข่าวสารของราชการ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่ง ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ของ สท. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ข้อ 22 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
top

:: หมวด 5 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 23 ให้กองกลาง จัดสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือให้คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นศูนย์ประสานงานกับกอง และสำนักต่างๆ ใน สท. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ


:: ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุรภี วะสีนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update