กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-6
:: หมวด1 คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ข้อ 7-11
:: หมวด2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ข้อ 12-13
:: หมวด3 การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต ข้อ 14-16
:: หมวด4 การบริการข้อมูลข่าวสาร ข้อ 17-22
:: หมวด5 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อ 23
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-23


เพื่อให้การบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของราชการ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
"ส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐ
"เจ้าหน้าที่ประสานงานภายใน" หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย
"เจ้าหน้าที่ประสานงานภายนอก" หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการให้แก่ข้าราชการการเมืองตำแหน่งรัฐมนตรี หรือให้แก่ผู้ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย
ข้อ 6 ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
top

:: หมวด 1 คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 7 ให้มี "คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี" เรียกโดยย่อว่า "กขส." ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอื่น เป็นรองประธานกรรมการ ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการกอง เป็นกรรมการ
ให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานมติคณะรัฐมนตรี สำนักบริหารงานสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำนักนิติธรรมและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองกลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 8 ให้ กขส. มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร
(2) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่
(3) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการการพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสาร ที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
(4) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(5) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณหรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
(6) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารภายในของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและประชาชน
(7) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ ตามที่ กขส. มอบหมาย
(9) เชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
(10) การดำเนินงานอื่นใดตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ 9 การประชุม กขส. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 10 ให้นำความใน ข้อ 9 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการที่ กขส. แต่งตั้งโดยอนุโลม
ข้อ 11 มติของ กขส. ต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการตามมตินั้นได้
top

:: หมวด 2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 12 ให้หน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ
ข้อ 13 ในการดำเนินงานตาม ข้อ 12 ให้หน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานในการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
top

:: หมวด 3 การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต
ข้อ 14 ให้ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือบุคคลที่ประสงค์จะเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ทำหนังสือหรือยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและความจำเป็นต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจอนุญาต
สำหรับกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในหรือเจ้าหน้าที่ประสานงานภายนอก อาจขอด้วยวาจาหรือทางโทรสารก็ได้ โดยให้แจ้งชื่อ ตำแหน่งและที่อยู่ของผู้ขอด้วย
การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 15 การขอข้อมูลข่าวสารตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล ให้นำเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต และให้ข้าราชการผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป เป็นผู้รับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 16 ข้อมูลข่าวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
top

:: หมวด 4 การบริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 17 ให้หน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวม จัดเตรียมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่ดำเนินการเสร็จแล้วและอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ ขาย จำหน่ายจ่ายแจก ตรวจดู และศึกษาค้นคว้า ตลอดจนจัดหาและจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
การบริการข้อมูลข่าวสารนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือความเห็นของ กขส.
ข้อ 18 ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ถือปฏิบัติตาม ข้อ 17 โดยอนุโลม เว้นแต่เป็นเรื่องลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือผู้ที่มีอำนาจอนุญาตตาม ข้อ 14 เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย
ข้อ 19 ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้เพื่อขายหรือจำหน่าย ให้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ กขส. กำหนด
ข้อ 20 การเรียกค่าธรรมเนียมการเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กขส. กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
การรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้ข้าราชการที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั้นตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับรองโดยลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้รับรองตามจำนวนที่ผู้ยื่นคำขอให้รับรอง
ข้อ 21 รายได้จากการขายหรือจำหน่ายข้อมูลข่าวสารตาม ข้อ 19 และค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 20 ให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
ข้อ 22 การบริการส่งข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยทางโทรสาร ให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีเร่งด่วน โดยให้คำนึงถึงความสิ้นเปลือง เช่น จำนวนข้อมูลข่าวสาร ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการส่ง ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการกองหรือผู้อำนวยการสำนักขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
top

:: หมวด 5 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 23 ให้หน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบของราชการ และจัดสถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
(1) สำนักบริหารงานสารสนเทศ เป็นสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือให้คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ โดยให้มีหน้าที่เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(ก) ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และข้อมูลข่าวสารที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
(ข) เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร
(2) สำนักนิติธรรม เป็นสถานที่ติดต่อและบริการราชกิจจานุเบกษาแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) จุลยุทธ หิรัณยะวสิต รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

top 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update