กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-5

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานตามที่ปรากฏใน กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงวางระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7 ของ ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรียกโดยย่อว่า "กขส.สลน." ประกอบด้วย รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารซึ่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นรองประธานกรรมการ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง เป็นกรรมการ
ให้ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กองกลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 17 ของ ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 17 ให้กองกลางดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ ขาย จำหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กขส.สลน. กำหนด"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 22 ของ ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 22 ให้กองกลางจัดสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือให้คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐและเป็นผู้ประสานกับหน่วยงานในสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บริการข่าวสารของราชการ"


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ยงยุทธ ติยะไพรัช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update