กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบการประปานครหลวง
:: ฉบับที่ 55
:: ว่าด้วยตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-11

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำให้เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 32 แห่ง พระราชบัญญัติ การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 55 ว่าด้วยตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ (พ.ศ. 2546)"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 55 ว่าด้วยตัวแทนจัดเก็บและตัวแทนอ่านมาตร (พ.ศ. 2544)
บรรดา ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้รองผู้ว่าราชการ (บริการ) รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"ตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ" หมายความว่า เอกชนที่การประปานครหลวงตั้งให้เป็นตัวแทน
ข้อ 6 ให้จ่ายเงินบำเหน็จตอบแทนแก่ตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำตามอัตรา และเงื่อนไขที่การประปานครหลวงกำหนด โดยผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงิน
ข้อ 7 ตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำต้องจัดหาผู้ค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าตามอัตราและเงื่อนไขที่การประปานครหลวงกำหนดมาค้ำประกันต่อการประปานครหลวง
ข้อ 8 การเก็บรักษาหลักทรัพย์ค้ำประกัน
8.1 เงินสด พันธบัตร หรือหนังสือค้ำประกันให้กองการเงินเก็บรักษาไว้
8.2 โฉนดที่ดิน ให้ฝ่ายกฎหมายจดทะเบียนรับจำนองแล้วส่งให้กองการเงินเก็บรักษาไว้
ข้อ 9 การตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
9.1 ให้ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ ด้านบริการผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งกำหนดพื้นที่หรือเส้นทาง และจำนวนผู้ใช้น้ำในส่วนที่เกินจากมาตรฐานที่ผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวงสามารถดำเนินการได้ ซึ่งประสงค์จะมอบให้ตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำดำเนินการ แล้วทำรายงานเสนอขอความเห็นชอบจากรองผู้ว่าการ (บริการ) ก่อนส่งให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการตาม ข้อ 9.3 ต่อไป
9.2 ให้สัญญาตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำคราวหนึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และเมื่อสิ้นสุดสัญญาหากผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาเห็นควรให้ต่ออายุสัญญาจ้าง ให้นำเสนอขอความเห็นชอบจากรองผู้ว่าการ (บริการ) ก่อน
9.3 ให้ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำตาม ข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 พร้อมทั้งให้ตัวแทนวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือนำบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกันตาม ข้อ 7

บทเฉพาะกาล
ข้อ 10 เมื่อระเบียบนี้ใช้บังคับแล้ว บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติใดที่อ้างถึงระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 55 ว่าด้วยตัวแทนจัดเก็บและตัวแทนอ่านมาตร (พ.ศ. 2544) ให้ถือว่าอ้างถึงระเบียบนี้ ในข้อกำหนดที่มีนัยเช่นเดียวกัน
ข้อ 11 บรรดาระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้จนกว่าจะมีคำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุธรรม ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update