กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
:: ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-4
:: หมวด1 บททั่วไป ข้อ 5-8
:: หมวด2 ทรัพยากรสารนิเทศ ข้อ 9
:: หมวด3 การใช้บริการห้องสมุด ข้อ 10-16
:: หมวด4 ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด ข้อ 17-25
:: หมวด5 หน้าที่และความรับผิดชอบต่อทรัพยากรสารนิเทศ ข้อ 26-27
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
:: ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-27


เพื่อให้การใช้บริการห้องสมุดกระทรวงแรงงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 21 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ปลัดกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"ห้องสมุด" หมายความว่า ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
"บรรณารักษ์" หมายความว่า หัวหน้าห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
"เจ้าหน้าที่ห้องสมุด" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
ข้อ 4 ให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
top

:: หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 5 ห้องสมุดเปิดให้บริการตามวันทำการของทางราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.
ข้อ 6 ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุด คือ
(1) ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
(2) ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
(3) ข้าราชการของหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน
(4) ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดตาม ข้อ 6(1) (2) และ (3) สามารถสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดก็ได้ โดยแจ้งความประสงค์ต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และให้บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นผู้ออกบัตรสมาชิกให้โดยไม่คิดมูลค่า
ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดตาม ข้อ 6(4) ไม่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดแต่มีสิทธิใช้ห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าได้
ข้อ 8 ให้บรรณารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการใช้ห้องสมุด
top

:: หมวด 2 ทรัพยากรสารนิเทศ
ข้อ 9 ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) หนังสือทั่วไปที่สามารถยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ ตำรา วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ซึ่งห้องสมุดมิได้ระบุห้ามยืม
(2) หนังสือที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ วารสารหรือหนังสือพิมพ์รายวันฉบับปัจจุบัน หนังสือหายาก หนังสืออ้างอิง เช่น สารานุกรม พจนานุกรม คู่มือ ทำเนียบนาม และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่บรรณารักษ์กำหนด
(3) หนังสือลักษณะพิเศษ เช่น วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หนังสืออนุสรณ์เอกสาร ผลงานทางวิชาการ และหนังสืออย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
(4) อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ เทปคาสเซ็ท ม้วนวีดีโอ ซีดีรอม แผ่นดิสเก็ต
top

:: หมวด 3 การใช้บริการห้องสมุด
ข้อ 10 ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง โดยระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ 11 ผู้ใช้บริการสามารถหยิบทรัพยากรสารนิเทศจากชั้นได้เอง หรือโดยการแนะนำจากบรรณารักษ์
ให้ผู้ใช้บริการอ่านหรือการค้นคว้า ณ บริเวณที่บรรณารักษ์จัดไว้ให้ และเมื่ออ่านหรือค้นคว้าเสร็จแล้วให้นำมาวางไว้ในที่ที่บรรณารักษ์กำหนด
ข้อ 12 การยืมทรัพยากรสารนิเทศออกนอกห้องสมุดได้ต้องปฎิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุด
(2) ทุกครั้งที่ยืมทรัพยากรสารนิเทศ สมาชิกของห้องสมุดต้องมาด้วยตนเองทุกครั้ง และให้นำบัตรสมาชิกห้องสมุดมาแสดงต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อทำรายการวันกำหนดส่ง
ข้อ 13 ทรัพยากรสารนิเทศตามความใน ข้อ 9(1) (3) (4) ให้ยืมออกนอกห้องสมุดได้รวมกันไม่เกินห้ารายการ โดยแต่ละรายการมีกำหนดเวลา ดังนี้
(1) หนังสือทั่วไป และหนังสือลักษณะพิเศษกำหนดเวลายืมครั้งละเจ็ดวัน
(2) วารสารกำหนดเวลายืมครั้งละสามวัน
(3) อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุกำหนดเวลายืมครั้งละสามวัน
ในกรณีที่สมาชิกห้องสมุดเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งปฎิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค และข้าราชการเกษียณอายุของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสามารถยืมทรัพยากรสารนิเทศ ตามวรรคหนึ่งออกนอกห้องสมุดได้ครั้งละสิบห้าวัน
ข้อ 14 เมื่อครบกำหนดเวลายืมตาม ข้อ 13 ถ้าผู้ยืมมีความประสงค์จะยืมทรัพยากรสารนิเทศต่อ สามารถยืมได้อีกไม่เกินหนึ่งครึ่ง โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
(1) ผู้ยืมทรัพยากรสารนิเทศต้องมาด้วยตนเองและต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุดมาแสดงต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
(2) ผู้ยืมทรัพยากรสารนิเทศเข้ามาที่ WEB OPAC ของห้องสมุดและเข้ามายืมต่อที่ข้อมูลสมาชิก
(3) ต้องนำทรัพยากรสารนิเทศที่ยืมไปแล้วมาแสดงต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกครั้ง เพื่อประทับวันกำหนดส่งใหม่
ข้อ 15 การคืนทรัพยากรสารนิเทศกระทำได้ ดังนี้
(1) ส่งคืนด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมาคืนแทนภายในวันกำหนดส่ง
(2) ส่งคืนด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมาคืนแทนหลังวันกำหนดส่ง โดยต้องเสียค่าปรับตาม ข้อ 26(3)
ข้อ 16 บรรณารักษ์ห้องสมุดมีสิทธิที่จะเรียกทรัพยากรสารนิเทศคืนจากผู้ยืมก่อนครบกำหนดส่งได้ ในกรณีต่อไปนี้
(1) เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้ทรัพยากรสารนิเทศนั้นเพื่อประโยชน์ต่อราชการ
(2) เพื่อการสำรวจทรัพยากรสารนิเทศ
(3) เมื่อมีความจำเป็นอย่างอื่นๆ
top

:: หมวด 4 ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด
ข้อ 17 ผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ
ข้อ 18 ผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องไม่ส่งเสียงดัง และไม่ปฏิบัติตนเป็นการรบกวนผู้อื่น
ข้อ 19 ให้ผู้ใช้บริการวางสิ่งของไว้บนชั้นที่บรรณารักษ์จัดเตรียมไว้
ข้อ 20 ห้ามผู้ใช้บริการนำกระเป๋าหรือถุงย่ามเข้าห้องสมุด
ข้อ 21 ห้ามผู้ใช้บริการนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
ข้อ 22 ห้ามผู้ใช้บริการทำความสกปรกภายในบริเวณห้องสมุด
ข้อ 23 ห้ามผู้ใช้บริการสูบบุหรี่ในบริเวณห้องสมุด
ข้อ 24 ห้ามผู้ใช้บริการทำลายทรัพยากรสารนิเทศให้เกิดการชำรุดหรือเสียหาย
ข้อ 25 ห้ามผู้ใช้บริการนำทรัพยากรสารนิเทศออกนอกห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต
top

:: หมวด 5 หน้าที่และความรับผิดชอบต่อทรัพยากรสารนิเทศ
ข้อ 26 ผู้ยืมต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบสภาพทรัพยากรสารนิเทศก่อนยืมจนกระทั่งส่งคืนให้อยู่ในสภาพเดิมทุกครั้ง หากมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น บรรณารักษ์อาจให้ผู้ยืมชดใช้ตามความเหมาะสม
(2) เมื่อเกิดการสูญหาย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบโดยการซื้อมาชดใช้คืน หากไม่สามรถหามาทดแทนได้ ต้องเสียค่าปรับเท่าราคาของทรัพยากรสารนิเทศที่ยืมไป รวมทั้งค่าบริการทางเทคนิคห้องสมุดรายการละห้าสิบบาท สำหรับทรัพยากรสารนิเทศที่ไม่ปรากฏราคา บรรณารักษ์จะเป็นผู้ประเมินราคาเพื่อคิดเป็นเงินค่าปรับ
(3) ถ้าผู้ยืมไม่ส่งคืนตามวันที่กำหนด ต้องชำระเงินค่าปรับวันละสองบาทต่อหนึ่งรายการต่อหนึ่งวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดส่งเป็นต้นไปโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการด้วย
ข้อ 27 เงินที่ได้รับตามความใน ข้อ 26(2) และ (3) ให้บรรณารักษ์นำส่งกลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) จุฑาธวัช อินทรสุขศรี รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงแรงงาน

top

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update