กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1-4 5 6 7-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-22 23-25 26-29 30-31 32-35 36-37 38-44 45-47 48-55 56-58 59-73 74-77 78-80 81-85 86-93 94-97 98-100 101-102 103-111 112-115 116-119 120-122  
 
:: ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-73


:: บทนิยาม ข้อ 1-4
:: ลักษณะ การตรวจพิสูจน์
:: หมวด1 หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจพิสูจน์
:: ส่วนที่1 การบันทึกประวัติ ข้อ 5
:: ส่วนที่2 การตรวจด้านร่างกายและจิตใจ ข้อ 6
:: ส่วนที่3 การตรวจหายาเสพติดทางห้องปฏิบัติ ข้อ 7-9
:: ส่วนที่4 การตรวจสภาพแวดล้อม ข้อ 10-11
:: ส่วนที่5 การประเมินผลและรายงาน ข้อ 12-13
:: หมวด2 การพิจารณาผลการตรวจพิสูจน์ ข้อ 14-15
:: ลักษณะ2 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
:: หมวด1 หลักเกณฑ์ วิธีการในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ข้อ 16-17
:: ส่วนที่1 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ข้อ 18-20
:: ส่วนที่2 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว ข้อ 21-22
:: ส่วนที่3 การลดและการขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ข้อ 23-25
:: ส่วนที่4 การพิจารณาผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ข้อ 26-29
:: หมวด2 หลักเกณฑ์ วิธีการในการตรวจสอบและติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระหว่างการปล่อยชั่วคราว ข้อ 30-31
:: ลักษณะ3 การรายงานผล ข้อ 32-35
:: ลักษณะ4 การควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
:: หมวด1 หลักการควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หรือผู้เข้ารับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ข้อ 36-37
:: ส่วนที่1 การรับตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ข้อ 38-44
:: ส่วนที่2 ระบบทะเบียนของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ข้อ 45-47
:: ส่วนที่3 การควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ข้อ 48-55
:: หมวด2 การรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือสถานที่เพื่อการควบคุมตัว หรือสถานที่เพื่อการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ข้อ 56-58
:: ลักษณะ5 การปล่อยชั่วคราว
:: หมวด1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ข้อ 59-73
:: หมวด2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ข้อ 74-77
:: ลักษณะ6 การส่งหรือย้ายผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
:: หมวด1 การส่งตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไปยังพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ข้อ 78-80
:: หมวด2 การย้ายผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ข้อ 81-85
:: ลักษณะ7 การเยี่ยมและติดต่อ
:: หมวด1 หลักเกณฑ์และวิธีการเยี่ยมและการติดต่อ ข้อ 86-93
:: หมวด2 อำนาจ หน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ข้อ 94-97
:: หมวด3 สิทธิ และหน้าที่ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ข้อ 98-100
:: หมวด4 สิทธิ และหน้าที่ ของผู้เยี่ยมหรือติดต่อ หรือผู้ได้รับอนุญาต ข้อ 101-102
:: ลักษณะ8 การพิจารณาลงโทษผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับ ข้อ 103-111
:: ลักษณะ9 การปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรณีป่วย ตั้งครรภ์ ถึงแก่ความตาย และกรณีเด็กผู้ติดเข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
:: หมวด1 การอนุญาตและการนำตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไปรับการตรวจรักษา หรือไปตรวจครรภ์หรือคลอดยังสถานพยาบาลภายนอก ข้อ 112-115
:: หมวด2 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติกรณีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพถึงแก่ความตาย ข้อ 116-119
:: หมวด3 วิธีการปฏิบัติกรณีเด็กติดผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ข้อ 120-122

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update