กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2547 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-14

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2490 และประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2509 กำหนดห้ามมิให้ส่งข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเหนียว ปลายข้าว รำข้าว และสิ่งใดๆ ที่แปรสภาพจากข้าวทุกชนิด แต่ไม่รวมแบะแซ ออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมาย และตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป เพื่อระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขยายสมาชิกภาพและการที่สหภาพยุโรป ใช้ราคาอ้างอิงในการคำนวณภาษีนำเข้าข้าวโดยสหภาพยุโรป
ตกลงให้การชดเชยด้วยการยกเว้นภาษีหรือลดหย่อนภาษีสำหรับการนำเข้าข้าวบางประเภทบางชนิดจากประเทศไทย นั้น
เพื่อให้การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 วรรคท้ายของพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และความใน ข้อ 3 ข้อ 4 (1) (3) (7) และ ข้อ 5 (2) ของ กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2547 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"ผู้ส่งออก" หมายความถึง ผู้ส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปตามระเบียบนี้
"ส่วนจัดสรร" หมายความถึง ปริมาณข้าวที่ผู้ส่งออกได้รับจัดสรรเพื่อขอรับหลักฐานแสดงการได้รับสิทธิส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป
"ข้าวขาว" หมายความถึง ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิไทย ชนิด 100% และให้รวมถึงข้าวนึ่งชนิด 100% ตามพิกัดอัตราศุลกากร HS ประเภทที่ 1006.30
"ข้าวกล้อง" หมายความถึง ข้าวกล้องตามพิกัดอัตราศุลกากร HS ประเภทที่ 1006.20
"ข้าวหัก" หมายความถึง ข้าวหักตามพิกัดอัตราศุลกากร HS ประเภทที่ 1006.40 และให้หมายความรวมถึง ข้าวขาวตามพิกัดอัตราศุลกากร HS ประเภทที่ 1006.30 ชนิด 20%-55% ด้วย
ข้อ 4 การขออนุญาตส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปจะต้องเป็นผู้ส่งออก ที่ได้รับจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป
ข้อ 5 ชนิด ประเภท และปริมาณข้าวที่จะจัดสรรการส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป ตามที่สหภาพยุโรปได้ตกลงให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าในปี 2547 มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ข้าวขาว ปริมาณ 21,455 ตัน
5.2 ข้าวกล้อง ปริมาณ 1,812 ตัน
5.3 ข้าวหัก ปริมาณ 41,600 ตัน
ข้อ 6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าของสหภาพยุโรป ได้แบ่งปริมาณข้าวตาม ข้อ 5 ออกเป็นงวดๆ ดังนี้
ปริมาณ : ตัน


 รายการ  งวดที่ 1 (มกราคม)  งวดที่ 2 (เมษายน)  งวดที่ 3 (กรกฎาคม)

 ข้าวขาว
 ข้าวกล้อง
 ข้าวหัก


10,727
-
29,120


5,364
1,812
-


5,364
-
12,480ทั้งนี้ ปริมาณข้าวที่ใช้ไม่หมดในแต่ละงวดสามารถนำไปสมทบนำเข้าในงวดถัดไปได้
ข้อ 7 ให้จัดสรรปริมาณข้าว ตาม ข้อ 5 เต็มตามปริมาณที่สหภาพยุโรปได้ตกลงยกเว้นและลดหย่อนภาษีนำเข้า โดยแบ่งออกเป็นงวดๆ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสหภาพยุโรปตาม ข้อ 6 ดังนี้
7.1 ปริมาณข้าวขาว ร้อยละ 50 ของปริมาณ 21,455 ตัน ที่สหภาพยุโรปยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับข้าวกล้อง และข้าวหัก ร้อยละ 100 เต็มตามปริมาณที่สหภาพยุโรปลดหย่อนภาษีนำเข้า จัดสรรให้แก่ผู้ส่งออกที่มีประวัติการส่งออกข้าวขาว หรือข้าวกล้อง หรือข้าวหัก แล้วแต่กรณีไปสหภาพยุโรปในช่วง 3 ปีย้อนหลัง โดยแต่ละรอบปีเริ่มระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป หักออกด้วยส่วนจัดสรรสำหรับข้าวแต่ละชนิดของปีก่อนการจัดสรรแต่ละรอบปี และส่วนจัดสรรที่รับโอนจากผู้ส่งออกรายอื่น เว้นแต่ส่วนจัดสรรที่ได้โอนให้แก่ผู้ส่งออกรายอื่น เป็นฐานในการจัดสรร
7.2 ปริมาณข้าวขาว ร้อยละ 50 ที่เหลือจากการจัดสรรตาม ข้อ 7.1 จัดสรรให้แก่ผู้ส่งออกที่มีการส่งออกข้าวไปต่างประเทศในปี 2546 (ธ.ค. 45 - พ.ย. 46) สูงกว่าการส่งออกปี 2545 (ธ.ค. 44 - พ.ย. 45) เป็นฐานในการจัดสรร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการขยายการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ โดยได้แบ่งการจัดสรรดังนี้
(1) จัดสรรร้อยละ 25 ให้แก่ผู้ส่งออกที่ส่งข้าวออกต่างประเทศที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามใบอนุญาตในรอบ 12 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2545 - พฤศจิกายน 2546
(2) จัดสรรร้อยละ 25 ให้แก่ผู้ส่งออกที่ส่งข้าวออกต่างประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามใบอนุญาตในรอบ 12 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2545 - พฤศจิกายน 2546
ข้อ 8 จะแจ้งผลการจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปตาม ข้อ 7 ให้ผู้ส่งออกทราบ โดยประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
ในกรณีที่ผู้ได้รับส่วนจัดสรรไม่แจ้งยืนยันขอรับส่วนจัดสรรหรือสละสิทธิ์หรือขอคืนส่วนจัดสรร ให้นำปริมาณคงเหลือดังกล่าวไปจัดสรรให้ผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใน ข้อ 7
ข้อ 9 ให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปปฏิบัติ ดังนี้
9.1 ผู้ส่งออกที่ได้รับแจ้งส่วนจัดสรรตาม ข้อ 8 ให้ยื่นขอหลักฐานแสดงการได้รับสิทธิส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป ตามแบบตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Export Certificate) เพื่อนำไปประกอบการขอใบอนุญาตนำเข้า (Import License) จากสหภาพยุโรป ทั้งนี้ จะต้องยื่นขอหลักฐานดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่สหภาพยุโรปเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตนำเข้า (Import License) ในแต่ละงวด
9.2 ผู้ส่งออกที่ได้รับหลักฐานตาม ข้อ 9.1 ไปแล้ว แต่มีเหตุขัดข้องไม่อาจนำไปใช้ประกอบการขอใบอนุญาตการนำเข้า (Import License) จากสหภาพยุโรปทันกำหนดเวลาในงวดที่กำหนดไว้และประสงค์จะยกเลิกหลักฐานเพื่อคงสิทธิสำหรับการส่งออกในงวดต่อไป ก็ให้กระทำได้ โดยแจ้งการยกเลิกเป็นหนังสือพร้อมนำส่งต้นฉบับหลักฐานดังกล่าว ให้แก่กรมการค้าต่างประเทศก่อนการขอรับหลักฐานฉบับใหม่
ข้อ 10 การโอนปริมาณการจัดสรร
ผู้ส่งออกที่ได้รับส่วนจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปปริมาณไม่เกิน 100 ตัน สำหรับข้าวแต่ละชนิด สามารถโอนปริมาณส่วนจัดสรรให้แก่ผู้ส่งออกรายอื่นได้โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด
ผู้ส่งออกที่ได้รับโอนปริมาณส่วนจัดสรรตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับโอนไปซึ่งสิทธิ และหน้าที่ และภาระที่พึงมีตามระเบียบนี้ นับตั้งแต่วันโอน
ข้อ 11 ผู้ส่งออกที่ได้รับส่วนจัดสรรต้องส่งข้าวตามปริมาณที่ได้รับการจัดสรรออกไปสหภาพยุโรปให้เสร็จสิ้น ภายในกำหนดเวลาที่จะทำให้ไม่เสียสิทธิตามที่ได้รับจากสหภาพยุโรป และจะต้องส่งเอกสารที่แสดงว่า ได้ส่งข้าวออกไปยังสหภาพยุโรปจริงตามที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด
สำหรับผู้ส่งออกข้าวนอกโควตาภาษีไปสหภาพยุโรปจะต้องส่งเอกสารที่แสดงว่าได้ส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรป ตามที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนดด้วย
ข้อ 12 ผู้ส่งออกที่ฝ่าฝืนระเบียบตาม ข้อ 11 วรรคหนึ่ง จะต้องถูกตัดปริมาณข้าวที่พึงจะได้รับการจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปในปีถัดไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เห็นสมควร
ข้อ 13 ในกรณีตรวจพบว่า ผู้ส่งออกรายใดมิได้ส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปตามเอกสารที่ได้แสดงต่อกรมการค้าต่างประเทศตาม ข้อ 11 จริง ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำการใดๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศ
ข้อ 14 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update