กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบการเคหะแห่งชาติ
ว่าด้วยการอนุญาตให้รถโดยสารและรถจักรยานยนต์รับจ้างรับ - ส่งในเคหะชุมชน พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-12
:: บทเฉพาะกาล ข้อ 13
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบการเคหะแห่งชาติ
:: ว่าด้วยการอนุญาตให้รถโดยสารและรถจักรยานยนต์รับจ้างรับ - ส่งในเคหะชุมชน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-13


:: บทนิยาม
เพื่อให้การจัดบริการรถโดยสารและรถจักรยานยนต์รับจ้างรับ - ส่งในเคหะชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 22 (3) แห่งพระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้รถโดยสารและรถจักรยานยนต์รับจ้างรับ - ส่งในเคหะชุมชน พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ที่ 4/2527 ว่าด้วยการอนุญาตให้รถโดยสารรับ - ส่งในเคหะชุมชน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2527
(2) ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ที่ 4/2527 ว่าด้วยการอนุญาตให้รถโดยสารรับ - ส่งในเคหะชุมชน แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
(1) "ผู้ว่าการ" หมายความว่า ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
(2) "รถโดยสารและรถจักรยานยนต์รับจ้าง" หมายความว่า รถที่ได้รับอนุญาตจากการเคหะแห่งชาติให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสารภายในบริเวณเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ
(3) "ผู้ประกอบการ" หมายความว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดบริการรถรับ - ส่งผู้อยู่อาศัยภายในเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ
(4) "ค่าธรรมเนียม" หมายความว่า เงินที่การเคหะแห่งชาติเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการได้สิทธิเดินรถภายในเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ
(5) "ค่าตอบแทน" หมายความว่า จำนวนเงินที่ผู้ประกอบการต้องชำระให้แก่การเคหะแห่งชาติ รวมทั้งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นๆ
ข้อ 6 ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำขอต่อการเคหะแห่งชาติ โดยยื่น ณ สำนักงานเคหะชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานหรือหนังสือสำคัญแสดงว่ากระทำการภายในวัตถุประสงค์ และเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(2) จำนวน ขนาด และชนิดของรถพร้อมทะเบียนและหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่จะใช้ประกอบการ
(3) รายละเอียดอื่นๆ
ในกรณีที่คณะกรรมการเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับเลือกตั้งจากผู้อยู่อาศัยในชุมชนนั้นๆ เป็นผู้ขออนุญาต ให้ยื่นหลักฐาน (2) ในวันทำสัญญาเป็นผู้ประกอบการก็ได้
ข้อ 7 ให้สำนักงานเคหะชุมชนนั้นๆ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับและพิจารณาคำขอเบื้องต้นแล้วเสนอตามลำดับขั้นเพื่อเสนอผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย
ข้อ 8 ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้มีการเดินรถในเคหะชุมชน พร้อมทั้งกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม จำนวนค่าตอบแทนและระยะเวลาการเดินรถตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
การอนุญาตให้มีการเดินรถ ให้รวมถึงอำนาจในการแก้ไขสัญญาด้วย แต่การแก้ไขสัญญาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่การเคหะแห่งชาติได้รับต้องไม่ลดน้อยกว่าเดิม
(2) การแก้ไขต้องทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนโดยส่วนรวม
ข้อ 9 ในกรณีที่เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลและไม่มีรถรับจ้างเข้าไปบริการในชุมชน ให้ผู้ประกอบการได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 8 แต่ต้องให้บริการเดินรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 10 ในสัญญาระหว่างการเคหะแห่งชาติกับผู้ประกอบการ ควรมีเงื่อนไขอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ให้มีการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงินสดตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
(2) ต้องชำระค่าตอบแทนแก่การเคหะแห่งชาติล่วงหน้าเป็นรายเดือน หากผู้ประกอบการไม่ชำระค่าตอบแทนตามเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ผู้ประกอบการต้องชำระค่าปรับให้แก่การเคหะแห่งชาติ
(3) การเพิ่มหรือลดจำนวนรถโดยสารหรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ตลอดจนการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร การเคหะแห่งชาติสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม
(4) เมื่อผู้ประกอบการชำระค่าตอบแทนแล้ว การเคหะแห่งชาติจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(5) ผู้ประกอบการต้องบริการเดินรถตามเส้นทางเดินรถและระยะเวลา ตลอดจนจำนวนรถและอัตราความเร็วตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
(6) ในกรณีที่การประกอบการเดินรถต้องมีการจัดสร้างที่พักผู้โดยสาร ผู้ประกอบการต้องจัดสร้างที่พักผู้โดยสารในสถานที่ และตามแบบที่การเคหะแห่งชาติกำหนด และผู้ประกอบการต้องเป็นผู้บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
(7) ผู้ประกอบการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของเคหะชุมชน
(8) หากรถคันใดของผู้ประกอบการทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ หรือผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชน ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายโดยมิชักช้าตามที่การเคหะแห่งชาติบอกกล่าว
(9) รถที่ใช้ประกอบการต้องติดเครื่องหมาย หรือป้ายที่การเคหะแห่งชาติกำหนดให้เห็นชัดเจนเพื่อแสดงว่าเป็นรถที่วิ่งภายในเคหะชุมชน
(10) ผู้ขับขี่รถและผู้เก็บค่าโดยสารต้องแต่งกายเรียบร้อยใช้กิริยาวาจาสุภาพต่อผู้โดยสาร และต้องเชื่อฟังคำตักเตือนของการเคหะแห่งชาติ
(11) ในระหว่างการประกอบการเดินรถที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากการเคหะแห่งชาติไม่ประสงค์ให้มีการประกอบการเดินรถอีกต่อไปจะแจ้งผู้ประกอบการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ประกอบการต้องหยุดดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการเคหะแห่งชาติ
(12) จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยต่อบุคคลภายนอก กรณีเกิดอุบัติเหตุ
การลงนามในสัญญา ให้หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนนั้นๆ หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเป็นผู้ลงนามในสัญญาแทนการเคหะแห่งชาติ
ข้อ 11 ให้สำนักงานเคหะชุมชนนั้นๆ มีหน้าที่รับเงินค่าตอบแทน หรือเงินประเภทอื่นๆ ตามระเบียบนี้ และนำเงินที่ได้รับฝากเข้าบัญชีการเคหะแห่งชาติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ฝ่ายการคลังและนโยบายการเงินกำหนดไว้
ข้อ 12 หากผู้ประกอบการ ปฏิบัติผิดสัญญาที่ทำไว้กับการเคหะแห่งชาติในข้อหนึ่งข้อใดก็ดีซึ่งเห็นสมควรยกเลิกสัญญา ให้หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนนั้นเสนอขอผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายยกเลิกการอนุญาตในการเป็นผู้ประกอบการทันที และแจ้งการยกเลิกให้ผู้ประกอบการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
top

:: บทเฉพาะกาล
ข้อ 13 ในกรณีเคหะชุมชนใดที่ได้ทำสัญญา หรือมีภาระผูกพันกับผู้ประกอบการอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ก็ให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือภาระผูกพันดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดตามสัญญาหรือสิ้นสุดภาระผูกพัน


:: ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

บัญชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ
ว่าด้วยการอนุญาตให้รถโดยสารและรถจักรยานยนต์รับจ้างรับ - ส่งในเคหะชุมชน พ.ศ. 2546 รายการ

 กำหนดระยะเวลา ตามสัญญา

 ค่าธรรมเนียม

 ค่าตอบแทน

 เงินประกันสัญญา

 จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย ต่อบุคคลภายนอก กรณีเกิดอุบัติเหตุ (วงเงิน)


 รถโดยสาร

 1 ปี

 3,000 บาท/คัน/ปี

 300 บาท/คัน/เดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท/เดือน)


3,000 บาท

50,000 บาท

 รถจักรยานยนต์รับจ้าง

 1 ปี

 1,000 บาท/คัน/ปี

 100 บาท/คัน/เดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/เดือน)


2,000 บาท

50,000 บาท


top

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update