กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
:: ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 ให้มีความเหมาะสม
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 (7) และ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 5 ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี คืนให้กองทุนภายหลังวันที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาหรือมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา แล้ว 2 ปี
ให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้งวดแรกหลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ตามวรรคหนึ่งและชำระหนี้งวดต่อๆ ไป ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม โดยให้ถือว่า วันที่ 5 กรกฏาคม เป็นวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารให้นับวันเปิดทำการถัดไปเป็นวันที่ครบกำหนดชำระหนี้
ในการชำระหนี้คืนงวดแรก ให้ผู้กู้ยืมชำระคืนเฉพาะเงินต้น สำหรับงวดต่อๆ ไป ให้ชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย
การคิดดอกเบี้ยให้เริ่มคิดตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ของเงินต้นที่เหลือหลังจากชำระงวดแรกแล้ว"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ ข้อ 6 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542
ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ ต่อท้ายความใน ข้อ 9 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542
"หรือชำระโดยวิธีอื่นตามที่ธนาคารกำหนด"


:: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมใจนึก เองตระกูล ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update