กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบท่าเรือแหลมฉบัง
ว่าด้วยการออกบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-4
:: หมวด1 ประเภทบัตรอนุญาต ข้อ 5
:: หมวด2 การออกบัตรอนุญาต ข้อ 6-7
:: หมวด3 การทำบัตร ค่าธรรมเนียม และอายุบัตร ข้อ 8-10
:: หมวด4 การเดินรถในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ข้อ 11
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบท่าเรือแหลมฉบัง
:: ว่าด้วยการออกบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-11


:: บทนิยาม
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการออกบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน จึงให้วางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบท่าเรือแหลมฉบัง ว่าด้วยการออกบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 นับแต่วันใช้ระเบียบนี้ให้ยกเลิกระเบียบท่าเรือแหลมฉบัง ว่าด้วยการออกบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2539 รวมทั้งระเบียบหรือคำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 4 ให้รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
top

:: หมวด 1 ประเภทบัตรอนุญาต
ข้อ 5 บัตรอนุญาต แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
5.1 บัตรอนุญาตบุคคล สำหรับผู้ประกอบการหรือลูกจ้างของผู้ประกอบการทุกประเภทที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งต้องขอทำบัตรอนุญาตแสดงตนเพื่อผ่านเข้าออก
5.2 บัตรอนุญาตบุคคลชั่วคราว สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเป็นการชั่วคราว นอกจากบุคคลตาม ข้อ 5.1
5.3 บัตรอนุญาตยานพาหนะส่วนบุคคล สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะส่วนบุคคลของพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ข้าราชการ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ ผู้ประกอบการ บริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านค้าต่างๆ ที่ต้องนำยานพาหนะเข้าไปปฏิบัติงานในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
5.4 บัตรอนุญาตยานพาหนะชั่วคราว สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องนำยานพาหนะเข้าไปในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเป็นการชั่วคราว แต่ไม่มีบัตรอนุญาตยานพาหนะส่วนบุคคลตาม ข้อ 5.3
top

:: หมวด 2 การออกบัตรอนุญาต
ข้อ 6 ข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างของผู้ประกอบการ บริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านต่างๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเป็นประจำ ต้องยื่นคำขอมีบัตรอนุญาตพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
6.1 บัตรอนุญาตบุคคล
6.1.1 หนังสือรับรองผู้ยื่นคำขออนุญาตจากบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านต่างๆ เสนอผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง โดยระบุลักษณะการประกอบการ รายชื่อผู้ขอมีบัตร ตำแหน่ง และจำนวนผู้ขอ และให้มีข้อความในหนังสือรับรองว่า "หากบุคคลดังกล่าวฝ่าฝืนระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นเหตุให้ท่าเรือแหลมฉบังเสียหายบริษัทยินยอมรับผิดชอบและยินดีชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ทุกประการ" ลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งประทับตราของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)
6.1.2 สำเนาทะเบียนการค้าของกรมสรรพากร
6.1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์
6.1.4 หนังสือรับรองตัวอย่างลายมือชื่อผู้จัดการ จำนวน 3 ตัวอย่างพร้อมประทับตราบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)
6.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
6.1.6 รูปถ่ายผู้ขออนุญาตขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6.2 บัตรอนุญาตยานพาหนะส่วนบุคคลของพนักงานท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือแห่งประเทศไทย ข้าราชการ และพนักงานองค์กรของรัฐ
6.2.1 สำเนาทะเบียนยานพาหนะที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์หรือสำเนาสัญญาเช่าซื้อ และสำเนาทะเบียนยานพาหนะพร้อมแบบคำขออนุญาตหากผู้ขอมิใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์ และมิใช่กรณีเช่าซื้อ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นใบยินยอมให้ใช้ยานพาหนะจากผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ประกอบการขออนุญาตด้วย
6.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ ยกเว้นผู้ขอทำบัตรที่เป็นพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
6.2.3 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องเป็นพนักงานระดับหัวหน้าแผนก หรือข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป
6.3 บัตรอนุญาตยานพาหนะส่วนบุคคล
ให้นำหลักฐานมาแสดงเช่นเดียวกับ ข้อ 6.1 โดยระบุชื่อ - สกุล ผู้ใช้รถ ตำแหน่ง หมายเลขทะเบียนรถ และจำนวนรวม หากผู้ขอมิใช่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะส่วนบุคคล จะต้องให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ให้ความยินยอมให้ใช้ยานพาหนะดังกล่าวประกอบคำขอด้วย
ข้อ 7 บุคคลใดประสงค์จะเข้าไปในบริเวณเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเพื่อติดต่อธุรกิจ หรือกิจส่วนตัวเป็นการชั่วคราวให้แจ้งความจำนงพร้อมแสดงหลักฐานหรือความจำเป็นดังกล่าว เพื่อขอรับบัตรอนุญาตชั่วคราว ณ หมวดรักษาความปลอดภัยกองกลาง ท่าเรือแหลมฉบัง
ให้หมวดรักษาความปลอดภัย กองกลาง ท่าเรือแหลมฉบัง ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือบุคคลที่ต้องการเข้าไปติดต่อธุรกิจ หรือกิจส่วนตัวโดยละเอียดเมื่อทราบแน่ชัดและมีเหตุผลสมควร ให้ออกบัตรอนุญาตผ่านชั่วคราว ดังนี้
7.1 บัตรอนุญาตยานพาหนะชั่วคราว ในกรณีนำยานพาหนะของตนเองผ่านเข้าไป โดยบุคคลนั้นต้องมอบบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นหลักฐานและให้นำมาแลกเปลี่ยนคืนเมื่อผ่านออก
7.2 บัตรอนุญาตบุคคลชั่วคราว ในกรณีผ่านเข้าไปโดยยานพาหนะรับจ้าง โดยบุคคลนั้นต้องมอบบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดของทางราชการที่ระบุสถานะของผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน และให้นำมาแลกเปลี่ยนคืนเมื่อผ่านออก
7.3 กรณีลูกเรือที่มีความประสงค์จะขึ้นบกโดยผ่านเข้าออกเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ให้แสดงหนังสือเดินทางและเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองออกให้ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
top

:: หมวด 3 การทำบัตร ค่าธรรมเนียม และอายุบัตร
ข้อ 8 ผู้ที่ประสงค์จะขอทำบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับบุคคลและยานพาหนะทุกประเภท เพื่อปฏิบัติงานหรือประกอบธุรกิจภายในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ให้ติดต่อขอทำบัตรได้ที่หมวดรักษาความปลอดภัยกองกลาง ท่าเรือแหลมฉบัง
ข้อ 9 อัตราค่าธรรมเนียมบัตรอนุญาต
9.1 บัตรอนุญาตบุคคล อัตรา 200 บาท/บัตร
9.2 รถยนต์นั่งหรือรถบรรทุก 4 ล้อ อัตรา 200 บาท/บัตร
9.3 รถจักรยานยนต์ อัตรา 200 บาท/บัตร
9.4 รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ อัตรา 400 บาท/บัตร
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่จัดเก็บตามกฎหมาย สำหรับยานพาหนะส่วนบุคคลของพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ข้าราชการ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ ให้ได้รับการยกเว้นการเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 10 อายุบัตรอนุญาต
10.1 บัตรอนุญาตบุคคล
10.1.1 บัตรอนุญาตบุคคล สำหรับพนักงานบริษัทผู้ประกอบการท่า กำหนดให้หมดอายุภายใน 5 ปี โดยสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุก 5 ปี โดยเริ่มในปีที่ประกาศแก้ไขระเบียบเป็นต้นไป
10.1.2 บัตรอนุญาตบุคคล นอกจาก ข้อ 10.1.1 กำหนด ให้มีอายุ 2 ปี โดยสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุก 2 ปี
10.2 บัตรอนุญาตยานพาหนะ กำหนดให้หมดอายุภายใน 2 ปี โดยสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุก 2 ปี
10.3 การต่อบัตรอนุญาต ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอทำบัตรใหม่ก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมยื่นหลักฐานเช่นเดียวกับ ข้อ 6 และบัตรอนุญาตเดิม
top

:: หมวด 4 การเดินรถในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
ข้อ 11 ยานพาหนะทุกชนิดที่เข้ามาในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรแล้วยังต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
11.1 ภายในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังให้รถยนต์ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 40 กิโลเมตร และรถจักรยานยนต์ไม่เกินชั่วโมงละ 30 กิโลเมตร
11.2 ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารที่จะผ่านเข้าออกภายในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่
11.3 ต้องปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจรที่ท่าเรือแหลมฉบังติดตั้งหรือแสดงไว้ หากละเมิดหรือฝ่าฝืนท่าเรือแหลมฉบังจะทำหนังสือเตือน 3 ครั้ง รวมทั้งอาจพิจารณาห้ามนำยานพาหนะผ่านเข้าออกในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังต่อไป
11.4 ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของท่าเรือแหลมฉบังโดยเคร่งครัด
11.5 ขณะผ่านประตูเพื่อเข้าหรือออกจากเขตศุลกากร ต้องหยุดหรือชะลอความเร็ว รวมทั้งในเวลากลางคืนให้หรี่หรือปิดไฟใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบบัตรอนุญาตและตรวจภายในยานพาหนะได้
ความในวรรคก่อนนี้ไม่ใช้บังคับแก่ยานพาหนะที่ต้องปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น


:: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ธีรยุทธ ทุมมานนท์ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

top







 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update