กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-6
:: หมวด1 คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ข้อ 7-10
:: หมวด2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ข้อ 11-12
:: หมวด3 การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต ข้อ 13-15
:: หมวด4 การบริการข้อมูลข่าวสาร ข้อ 16-22
:: หมวด5 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อ 23
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
:: ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-23


:: บทนิยาม
ด้วย พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดระบบให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการและข่าวสารสาธารณะ โดยสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ดังนั้น เพื่อให้การบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจึงขอออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
" ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ข้อ 6 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีอำนาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
top

:: หมวด 1 คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 7 ให้มี "คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา" เรียกโดยย่อว่า กขส.อบจ.พย. ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 8 ให้ กขส.อบจ.พย. มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร
(2) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งการจัด ข้อมูลข่าวสาร
(3) ให้คำแนะนำ หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
(4) ให้คำแนะนำ หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดให้พระราชกฤษฎีกา ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(5) ให้คำแนะนำ หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
(6) ให้คำแนะนำ หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการและเอกชน
(7) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
(8) เชิญบุคคลใดๆ มาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
(9) ดำเนินงานอื่นใดตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามอบหมาย
ข้อ 9 การประชุม กขส.อบจ.พย. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 10 มติของ กขส.อบจ.พย. ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงจะดำเนินการตามมตินั้นได้
top

:: หมวด 2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 11 ให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการกฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ
ข้อ 12 ให้การดำเนินงานตาม ข้อ 11 ให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประสานงาน ในการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
top

:: หมวด 3 การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต
ข้อ 13 ให้ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือบุคคลที่ประสงค์จะเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ทำหนังสือหรือยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและความจำเป็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
สำหรับกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน อาจขอด้วยวาจาหรือทางโทรสารก็ได้ โดยให้แจ้งชื่อตำแหน่งและที่อยู่ของผู้ขอด้วย
การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาประกาศกำหนด
ข้อ 14 การขอข้อมูลข่าวสารตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล ให้นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พิจารณาอนุญาตและให้ข้าราชการผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปเป็นผู้รับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 15 ข้อมูลข่าวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
top

:: หมวด 4 การบริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 16 ให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รวบรวมจัดเตรียมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่ดำเนินการเสร็จแล้วและอยู่ในความรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ ขาย จำหน่ายจ่ายแจก ตรวจดูและศึกษาค้นคว้าตลอดจนจัดหาและจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
การบริการข้อมูลข่าวสารนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือความเห็นของ กขส.อบจ.พย.
ข้อ 17 ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้ถือปฏิบัติตาม ข้อ 16 โดยอนุโลมเว้นแต่เป็นเรื่องลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 หรือระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย
ข้อ 18 ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้เพื่อขายหรือจำหน่าย ให้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ กขส.บอจ.พย. กำหนด
ข้อ 19 การเรียกค่าธรรมเนียมการเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประกาศกำหนด
การรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้ข้าราชการที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั้นตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับรอง โดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุลและตำแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้รับรองตามจำนวนที่ผู้ยื่นคำขอขอให้รับรอง
ข้อ 20 รายได้จากการขายหรือจำหน่ายข้อมูลข่าวสารตาม ข้อ 18 และค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 19 ให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
ข้อ 21 การบริการส่งข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยทางโทรสาร ให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีเร่งด่วนโดยให้คำนึงถึงความสิ้นเปลือง เช่น จำนวนข้อมูลข่าวสาร ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่ง ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ข้อ 22 การบริการข้อมูลข่าวสาร ตามคำขอให้หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่รับผิดชอบดำเนินการ ให้บริการภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้
(1) การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูหรือขอสำเนาที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ทำการที่ได้รับคำขอนั้น
(2) การให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด ให้พิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ทำการที่ได้รับคำขอนั้น ถ้าไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการนั้นได้ ให้แจ้งกำหนดวันและเวลาตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอมารับแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันทำการ ในกรณีเหตุจำเป็นอาจขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย เพื่อขอขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทำการ
top

:: หมวด 5 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 23 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน มีดังนี้
(1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชั้น 2 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นสถานที่ติดต่อข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดูตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(2) หน่วยงานในสังกัดต่างๆ เป็นสถานที่ที่ติดต่อข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น


:: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ไพรัตน์ ตันบรรจง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

top 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update