กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
:: ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ให้เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7 แห่งระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 7 ให้มี "คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุน ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผู้อำนวยการศูนย์มอบหมายหนึ่งคน และหัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมายหนึ่งคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ"


:: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อภัย จันทนจุลกะ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update