กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ว่าด้วยการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-6
:: หมวด1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 7-11
:: หมวด2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 12-13
:: หมวด3 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 14-15
:: หมวด4 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต ข้อ 16-18
:: หมวด5 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 19-22
:: หมวด6 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 23
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
:: ว่าด้วยการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-23


:: บทนิยาม
เพื่อให้การบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพถูกต้องตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เลขาธิการวุฒิสภาจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
"หน่วยงาน" หมายความว่า สำนัก สำนักงาน กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการวุฒิสภาและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นที่อาจตั้งขึ้นใหม่ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
"ผู้ขอรับบริการ" หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคลตามกฎหมายหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
"ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า ศูนย์ให้บริการและประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ข้อ 6 ให้เลขาธิการวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้เลขาธิการวุฒิสภามีอำนาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
top

:: หมวด 1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 7 ให้มี "คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา" เรียกโดยย่อว่า "กข.สว." ประกอบด้วย รองเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักการประชุม ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบ ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 1 ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 2 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 9 ชช และให้หมายรวมถึงผู้อำนวยการสำนักอื่นที่อาจตั้งขึ้นใหม่ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 8 ให้ กข.สว. มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตลอดจนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยความเห็นชอบของเลขาธิการวุฒิสภา
(2) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลที่เป็นความลับของราชการ และการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของราชการและพิจารณาวินิจฉัยว่าข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะเปิดเผยได้หรือไม่
(3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่ควรจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(4) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อมโยง ข้อมูลข่าวสารของราชการกับส่วนราชการและเอกชน
(5) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
(6) เชิญบุคคลใดๆ มาสอบถามหรือให้คำชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ข้อ 9 การประชุม กข.สว. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 10 ให้นำความใน ข้อ 9 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่ กข.สว. แต่งตั้งโดยอนุโลม
ข้อ 11 มติของ กข.สว. ให้ถือเป็นยุติ เว้นแต่มีความเห็นเป็นหลายฝ่ายหรือมีเหตุอันสมควรกรณีที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องมีความเห็นเป็นอย่างอื่น และประสงค์ให้เสนอเลขาธิการวุฒิสภาวินิจฉัยต่อไป
top

:: หมวด 2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 12 ให้หน่วยงานในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ
ข้อ 13 ในการดำเนินงานตาม ข้อ 12 ให้หน่วยงานในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
top

:: หมวด 3 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 14 ให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเรียกโดยย่อว่า "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อ 15 ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รวบรวมข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ต้องเปิดเผยตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(2) ดำเนินการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ผู้ขอรับบริการเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ ขาย จำหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ
(3) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ในเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(4) รับผิดชอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามประกาศที่ กข.สว. กำหนด แล้วนำรายได้ดังกล่าวส่งกลุ่มงานการเงิน สำนักการคลังและงบประมาณภายในวันเดียวกัน
(5) ดำเนินงานอื่นใดตามที่ กข.สว. มอบหมาย
top

:: หมวด 4 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต
ข้อ 16 การเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาต ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการดำเนินการตามประกาศที่ กข.สว. กำหนด
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการใดจะเปิดเผยได้หรือไม่ ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนำเสนอ กข.สว. พิจารณาวินิจฉัยตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ 17 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาลให้นำเสนอเลขาธิการวุฒิสภา หรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต
ข้อ 18 ข้อมูลข่าวสารของราชการ หากมีกฎหมาย หรือระเบียบอื่น กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารของราชการและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าวนั้นด้วย
top

:: หมวด 5 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 19 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่าย ให้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ กข.สว. กำหนด
ข้อ 20 การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดำเนินการตามประกาศที่ กข.สว. กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 21 รายได้จากการขายหรือจำหน่ายข้อมูลข่าวสารของราชการตาม ข้อ 19 และค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 20 ให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
ข้อ 22 การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
top

:: หมวด 6 สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 23 ให้สำนักบริหารงานกลางจัดสถานที่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือให้คำแนะนำในการติดต่อและเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ


:: ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) มนตรี รูปสุวรรณ เลขาธิการวุฒิสภา

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update