กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ให้เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี จึงวางระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 ของ ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรียกโดยย่อว่า "กขส.สลน." ประกอบด้วย รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารซึ่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นรองประธานกรรมการ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการในประเทศ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการต่างประเทศ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านการเมือง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการสารสนเทศของนายกรัฐมนตรี หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นกรรมการ
ให้ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกองกลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ"


:: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ยงยุทธ ติยะไพรัช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update