กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
   

:: ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
:: ว่าด้วยการบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-31

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 (5) และ มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"การอนุรักษ์" หมายความว่า การรวบรวม การเก็บรักษาพันธุกรรมพืช การบำรุงรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และให้หมายความรวมถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรวบรวมการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช การบำรุงรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศน์
"การวิจัย" หมายความว่า การค้นคว้าโดยการทดลอง สำรวจหรือการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ อันจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ หรือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป
"กองทุน" หมายความว่า กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
"คณะอนุกรรมการ" หมายความว่า คณะอนุกรรมการบริหารงานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชระดับภูมิภาค
"คณะกรรมการกองทุน" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
ข้อ 4 กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช
ข้อ 5 คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ และบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการและอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 55 ต่อคณะกรรมการ
(2) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 55 ทั้งนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการกำหนด
(4) พิจารณาอนุมัติคำขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตาม มาตรา 55
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการกองทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ข้อ 8 นอกจากการพ้นตำแหน่ง ตาม ข้อ 7 กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ 9 การประชุมของคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องใดห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นเข้าร่วมประชุม
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำ 6 ภาคๆ ละ 1 คณะ โดยให้มีหน้าที่แนะนำกลั่นกรองโครงการที่มีผู้ขอใช้เงินกองทุน พร้อมทั้งเป็นผู้ติดตามประเมินผลโครงการที่ใช้เงินกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของภูมิภาค นั้น
ข้อ 11 ให้นำความใน ข้อ 7 และ ข้อ 8 มาใช้บังคับแก่วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม
ให้นำความใน ข้อ 9 มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ข้อ 12 กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) เงินรายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตาม มาตรา 52
(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช
(3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(5) ดอกผล และผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน
ข้อ 13 การรับเงินตาม ข้อ 12 ยกเว้น ข้อ 12 (3) ให้ออกหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้งโดยใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ
ข้อ 14 ให้กรมวิชาการเกษตรเปิดบัญชีเงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี "บัญชีกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช" เพื่อฝากเงินรายได้ตาม ข้อ 12 ที่ได้รับทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และห้ามมิให้นำเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก
ในกรณีที่มีการโอนเงินไปตั้งจ่ายทางสำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ ให้เปิดบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี "บัญชีกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช" ไว้ที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ แล้วแต่กรณี และเมื่อสิ้นสุดโครงการให้โอนเงินที่เหลือเข้าบัญชีกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
วิธีการโอนเงินรายได้ให้ดำเนินการโดยวิธีการโอนขายบิล
การนำเงินรายได้ฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ 15 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่ออุดหนุนการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชของชุมชน
(3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
ข้อ 16 วงเงินซึ่งจะให้เป็นการช่วยเหลือหรืออุดหนุน ตาม ข้อ 15 (1) และ (2) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด
ข้อ 17 โครงการใดๆ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนมีมติให้ความเห็นชอบและจัดสรรเงินอุดหนุนแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ 18 ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันเงินรายได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
ข้อ 19 เมื่อคณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแล้วให้ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้ ณ ธนาคารตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด ชื่อบัญชี ….. แล้วแจ้งเลขบัญชีให้คณะกรรมการกองทุนทราบเพื่อจะได้โอนจ่ายเงินเข้าบัญชีดังกล่าวตามแผนการใช้เงินที่ได้รับอนุมัติ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการฝากเงินของกองทุนให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
ข้อ 20 เมื่อผู้ขอรับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้เบิกจ่ายเงินจากกองทุนแล้วให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนและโครงการทราบ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 21 ในกรณีที่ผู้ขอรับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนไม่รายงานตาม ข้อ 20 คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจสั่งระงับการจ่ายเงินงวดถัดไปของโครงการไว้ชั่วคราวได้ จนกว่าผู้ขอรับการอุดหนุนได้ดำเนินการตามปกติ จึงจะพิจารณาจ่ายเงินงวดต่อไป
ข้อ 22 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือระยะเวลาการดำเนินการในโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือ หรืออุดหนุนจัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อน จึงจะดำเนินการได้
ข้อ 23 ในกรณีที่การดำเนินงานของโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจพิจารณาดำเนินการ ตามความเหมาะสม
ข้อ 24 ให้คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนโดยให้จัดส่งถึงคณะกรรมการกองทุน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ข้อ 25 การพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุโดยอนุโลม
ข้อ 26 การบัญชี ให้ปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด
การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้งตามปีงบประมาณ และให้จัดทำงบการเงินส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นงวดบัญชี เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็น ซึ่งเมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว ให้ส่งงบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณเพื่อทราบด้วย
ข้อ 27 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกรมวิชาการเกษตร แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในพร้อมทั้งผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแต่ละโครงการของคณะอนุกรรมการ ให้กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ 28 ให้กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและควบคุมการบริหารเงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
ข้อ 29 วิธีปฏิบัติใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
ข้อ 30 ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ 31 ทุกๆ สิ้นปี กระทรวงการคลังอาจเรียกให้กองทุนนำเงินส่งคลังได้หากกองทุนมีเงินเหลือเกินความจำเป็น


:: ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) บรรพต หงษ์ทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update