กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-8

ตาม ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการบริหารการส่งออก การขอ และการออกหนังสือรับรองการส่งออกไว้แล้ว นั้น
บัดนี้ เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และความใน ข้อ 4 และ ข้อ 6 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 62) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติและประกาศที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7.1.1.2 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"7.1.1.2 ให้ประกาศรายการสินค้าโควตาหลักตาม ข้อ 7.1.1.1 ที่ผู้ส่งออกต้องยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาพร้อมเอกสารหลักฐานการซื้อขาย เพื่อกรมการค้าต่างประเทศพิจารณาอนุมัติการขอใช้โควตา
ในกรณีที่กรมการค้าต่างประเทศอนุมัติการขอใช้โควตาต้องส่งออกภายในสิ้นปีโควตา
ในกรณีที่กรมการค้าต่างประเทศไม่อนุมัติการขอใช้โควตาเนื่องจากเอกสารหลักฐานการซื้อขายข้างต้น ไม่น่าเชื่อว่ามีการซื้อขายจริง หรือมีการสั่งซื้อจากผู้นำเข้าจริง ให้กรมการค้าต่างประเทศยึดคืนโควตาที่ขอใช้ดังกล่าว"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8.2 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"8.2 การโอนโควตาหลักสามารถโอนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8.4 และ ข้อ 8.5 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8.6 ข้อ 8.7 และ ข้อ 8.8 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"8.6 การโอนโควตาหลักแต่ละครั้ง ให้ผู้รับโอนแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า รายการที่รับโอนต่อกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อพิจารณาว่าสมควรอนุมัติหรือไม่
"8.7 ผู้โอนโควตาหลักจะขอรับจัดสรรโควตากองกลางรายการที่โอนออกไม่ได้ ยกเว้นผู้ที่โอนออกรายการใดไม่เกินจำนวนที่กรมการค้าต่างประเทศ ประกาศกำหนดให้สามารถขอรับจัดสรรโควตากองกลางรายการนั้นได้
"8.8 โควตากองกลางไม่สามารถโอนได้"
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 10 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประกาศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 10 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรับอนุญาตการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งออก เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรโควตาหลักรายละเอียดวิธีการคำนวณและการแจ้งผลการคำนวณโควตาหลัก การจัดสรรโควตากองกลาง การยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาหลักหลังเดือนที่ 9 ของปีโควตา การส่งออกโควตากองกลางรายการใช้โควตาต่ำ การขอหนังสือรับรองการส่งออก การโอนโควตาหลัก การมอบสิทธิการส่งออก การยึดคืน การแจ้งคืน และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด"
ข้อ 8 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update