กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
:: ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2544 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2541 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาจึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 (4) และ ข้อ 7 (4) แห่งระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่น ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศให้เบิกได้ตามรายการและอัตรา ดังนี้
(4) ค่ารับรอง ให้เหมาจ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสม
" ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศให้เบิกได้ตามรายการและอัตรา ดังนี้
(4) ค่ารับรอง ให้เหมาจ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสม"


:: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update